Digital mötesplats om kommunikation för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Uppdrag om att skapa en digital mötesplats för aktörer och användare inom området kommunikation för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Uppdraget är slutfört. Det redovisades till Socialdepartementet 31 mars 2017. En redovisning av hur arbetet fortskred redovisades 1 september 2016.

Myndigheten för delaktighet har skapat en plattform för information, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och innovation.

Plattformen ska vara en mötesplats för behovsägare och samhällsaktörer med uppgift att stimulera eller utveckla tekniska lösningar inom området. Den innehåller målgruppsanpassad information om aktuell utveckling, befintliga tjänster och teknik samt bestämmelser inom området.

Våren 2016 genomfördes workshops med ett antal aktörer inom området: bransch, funktionshinderorganisationer, forskare, kunskapsorganisationer och myndigheter. Utifrån dialogen med aktörerna togs en plan fram för hur plattformen skulle utformas.

Plattformen som utvecklades hösten 2016 består av tre delar:

  • Innovationsråd kommunikation, som ska samla centrala aktörer inom området kommunikation för döva personer, personer med hörselskada och dövblindhet. 
    Rådet ska samråda för att främja innovation, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och innovation
  • En plats på på Myndigheten för delaktighets webbplats med information om befintliga tjänster, pågående projekt och kunskap inom området. Informationen är översiktlig och innehåller länkar till mer fördjupad information på andra webbplatser.
  • Ett nätverk i sociala medier (Facebook). Syftet är att ha en kanal för erfarenhetsutbyte mellan intressenter och användare med flera.
Senast granskad: 2017-06-26
Dela: