Struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet

Uppdrag om att ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet. Uppdraget ska ta utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inklusive rekommendationer från konventionens övervakningskommitté.

Förslagen ska fästa avseende vid jämställdhets- och barnrättsperspektivet. De ska vara samhällsekonomiskt och kostnadsmässigt effektiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

När uppdraget genomförs ska vi samråda med funktionshindersorganisationer och andra berörda aktörer.

En plan för genomförandet lämnades till Socialdepartementet i augusti 2015. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 30 juni 2016. 

Senast granskad: 2015-09-17