Struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet

Regeringsuppdraget handlade om att ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.

Regeringsuppdraget är avslutat och redovisades till Socialdepartementet 30 juni 2016.

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet. Uppdraget ska ta utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inklusive rekommendationer från konventionens övervakningskommitté.

Förslagen ska fästa avseende vid jämställdhets- och barnrättsperspektivet. De ska vara samhällsekonomiskt och kostnadsmässigt effektiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

När uppdraget genomförs ska vi samråda med funktionshindersorganisationer och andra berörda aktörer.

 

Senast granskad: 2015-09-17