Struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet

Regeringsuppdraget handlade om att ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.

Regeringsuppdraget är avslutat och slutredovisades till Socialdepartementet 30 juni 2016.

Uppdraget handlade om att:

  • ta fram struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet
  • ta utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inklusive rekommendationer från konventionens övervakningskommitté
  • fästa avseende vid jämställdhets- och barnrättsperspektivet
  • samråda med funktionshindersorganisationer och andra berörda aktörer.

Förslagen skulle vara samhällsekonomiskt och kostnadsmässigt effektiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

Senast granskad: 2017-03-28