Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Myndigheten för delaktighet, MFD, följer upp funktionshinderspolitiken. Dels genom att följa enskildas levnadsvillkor, dels hur samhällets aktörer lyfter in frågorna i styrning och ledning.

Uppdraget att följa upp funktionshinderspolitiken står i myndighetens instruktion.

Uppföljning av styrning och ledning

Ett långsiktigt och systematiskt arbete på ledningsnivå är viktigt för att utveckla samhället så att alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga.

Myndigheten för delaktighet följer upp hur statliga myndigheter, landsting, regioner och kommuner arbetar med att tillämpa funktionshindersperspektivet i styrning och ledning. Vi gör uppföljningen genom riktade enkäter till ledningen.

I uppföljningen av styrning och ledning är det följande aspekter av funktionshinderperspektivet som MFD följer upp:

 • styrdokument
 • mål
 • kunskapshöjande insatser
 • upphandling
 • samråd med funktionshindersorganisationer
 • arbetsgivarfrågor

Uppföljning av levnadsvillkor

Att mäta och beskriva levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är ett sätt att identifiera hinder och ojämlikheter i samhället.

Myndigheten följer upp levnadsvillkoren genom:

 • sammanställningar och analyser av statistik
 • MFD:s undersökningspanel Rivkraft
 • fördjupningsstudier
 • fokusgrupper och intervjuer med personer med funktionsnedsättning.

År 2017 gör MFD uppföljningen av levnadsvillkor inom samhällsområdena:

 • arbete och försörjning
 • utbildning
 • hälsa

Relaterad information

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: