Kultur - Rivkraft 10

Enkätomgång tio i undersökningen Rivkraft ställde frågor om kultur. Enkäten gick att besvara under oktober månad 2015.

Enkäten innehöll också frågor om hjälpmedel. De svaren redovisades av Socialstyrelsen 1 april 2016, i ett regeringsuppdrag om kartläggning av tillgång till hjälpmedel.

Här nedan sammanfattas paneldeltagarnas svar om kultur.

1 226 personer med funktionsnedsättning svarade på frågor om att besöka och utöva kulturella aktiviteter.

31 procent av de som svarade besöker kulturaktiviteter minst någon gång i månaden. De som är nöjda med möjligheterna (44 procent) besöker oftare kulturella aktiviteter än de som är missnöjda (22 procent).

Det har inte skett någon förändring i nöjdhet sedan förra undersökningen år 2014, varken när det gäller att besöka eller utöva kulturella aktiviteter. De som upplever stora hinder i vardagen är mer missnöjda med sina möjligheter (45 procent) än övriga. Kvinnorna är mer missnöjda (35 procent) än männen (20 procent).

Drygt hälften av de svarande utövar själva kulturella aktiviteter. Om tillgängligheten ökar skulle fler kunna tänka sig att göra det.

Diskriminering

En dryg fjärdedel (28 procent) av de som svarade på enkäten har upplevt sig diskriminerade i samband med kulturella aktiviteter. Det kan jämföras med 24 procent 2014. Ju större hinder man har i vardagen desto oftare upplever man sig ha blivit diskriminerad. För de allra flesta handlar diskrimineringen om fysiska förutsättningar som trappor, brist på hörslingor, inga rullstolsplatser och avsaknad av hiss. 17 procent upplevde att de inte hade blivit respekterade för sin funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2017-10-20
Dela: