Om deltagarna i Rivkraft

Rivkraft har många deltagare som ger värdefull kunskap. Urvalet är inte statistiskt säkerställt då alla över 16 år med en funktionsnedsättning får delta.

Undersökningspanelen består av deltagare med funktionsnedsättning som får svara på frågor om sina levnadsvillkor. Eftersom många deltar ger det värdefull kunskap.  Men det är viktigt att tolka resultaten utifrån att panelen ” talar för sig själv”.  Urvalet är inte statistiskt säkerställt då alla över 16 år med en funktionsnedsättning får delta. De som vill delta anmäler sig själva.

Antal deltagare: mer än 2 500 personer

Ålder

 • 16 – 29 år 18 procent
 • 30 – 44 år 25 procent
 • 45 – 54 år 20 procent
 • 55 – 64 år 19 procent
 • 65 och äldre 18 procent

Medelåldern är 48 år.

Kön

 • Män 29 procent
 • Kvinnor 69 procent
 • Annan 2 procent

Funktionsnedsättningar

 • Synnedsättning 16 procent
 • Blind 3 procent
 • Hörselnedsättning 24 procent
 • Döv 3 procent
 • Dövblind 1 procent
 • Rörelsenedsättning 33 procent
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF (till exempel ADHD, ADD och autism) 26 procent
 • Psykisk funktionsnedsättning (till exempel svåra besvär av oro, ängslan och ångest) 19 procent
 • Lindrig utvecklingsstörning 2 procent
 • Lässvårigheter och skrivsvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) 7 procent
 • Svårigheter att tala (till exempel afasi) 3 procent
 • Astma- och allergi 17 procent
 • Reumatisk sjukdom 9 procent
 • Mag- och tarm sjukdomar 9 procent
 • Elöverkänslig 5 procent
 • Annan funktionsnedsättning, vilken? 17 procent

Summan blir mer än 100 procent eftersom många har fler än en funktionsnedsättning.

Hinder i vardagen

Över en tredjedel, 36 procent, av deltagarna i Rivkraft har en funktionsnedsättning som medför stora hinder i vardagen. Närmare sex av tio, 58 procent, upplever vissa hinder i vardagen. Totalt upplever 6 procent inte några hinder i vardagen.

Hjälpmedel är en viktig förutsättning i vardagen och används av 78 procent av deltagarna.

Många har stöd eller insatser kopplade till sin funktionsnedsättning. En fjärdedel, 25 procent, har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 14 procent enligt Socialtjänstlagen (SoL). En femtedel, 20 procent, uppger andra typer av insatser. Totalt har 14 procent behov av stöd eller insatser men inte fått det beviljat.

En tredjedel, 34 procent, uppger att de inte har behov av stöd eller andra insatser.

Sysselsättning

Över en tredjedel, 35 procent, har ett arbete eller eget företag. Tre av tio, 31 procent, i Rivkraft har sjuk- eller aktivitetsersättning. Totalt är, 23 procent, pensionärer. En av tio, 11 procent, studerar. En av tio, 10 procent, är långtidssjukskrivna. En av tio, 9 procent, är arbetssökande. 5 procent arbetar i daglig verksamhet. 1 procent är föräldralediga.

Det går att ha mer än en sysselsättning därför blir resultatet mer än 100 procent.

Utbildning

Totalt har 13 procent grundskola eller motsvarande som högsta utbildning. Fyra av tio, 41 procent, har gymnasieskola som högsta utbildning. 46 procent har studerat vid universitet/högskola.

Vem man bor tillsammans med

Hälften, 51 procent, bor med make, maka, sambo eller partner. Totalt bor 7 procent med sina föräldrar och 3 procent bor hos annan vuxen.

Var femte, 18 procent, har barn boende hemma.

Knapp fyra av tio, 37 procent, bor ensamma.

Organisationstillhörighet

Två tredjedelar, 62 procent, av deltagarna i panelen är medlemmar i funktionshinderorganisationer. 

Senast granskad: 2017-06-09
Dela: