Om Rivkraft

Syftet med undersökningspanelen Rivkraft är att få veta hur funktionshinderspolitiken fungerar i människors vardag.

Rivkraft är unik i sitt slag. Det finns ingen annan lika stor undersökning som vänder sig till personer med funktionsnedsättning i Sverige och ställer frågor utifrån den enskildes situation. I dagsläget ingår över 2 500 personer i panelen. Alla som är 16 år eller äldre och har en funktionsnedsättning kan anmäla sig till att vara med i Rivkraftspanelen.     

Genom enkätsvaren får vi reda på hur politiska beslut påverkar människors vardag. Målet är att få kunskap om vad som fungerar bra eller mindre bra och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Frågorna i Rivkraft besvaras via internet som en webbenkät. Frågorna handlar om exempelvis kollektivtrafik, arbete, studier, kultur, idrottsliv och IT-användning.

Enkäterna skickas ut mellan fyra och sex gånger per år. Det är frivilligt att svara på enkäten. Frågorna är på lätt svenska. Idag översätts enkäten till teckenspråk och det finns möjlighet att få frågorna upplästa i tal. Webbenkätverktyget stödjer även flertalet olika hjälpmedel som användarna har, till exempel skärmläsare och talsyntes. Det är möjligt att besvara enkäterna tillsammans med en medhjälpare.

Rivkraft drivs av Myndigheten för delaktighet

Från och med 1 maj 2014 driver Myndigheten för delaktighet undersökningspanelen Rivkraft. I Rivkraft svarar paneldeltagarna på frågor om sina livsvillkor.  Frågorna ställs i enkäter på webben. Rivkraft används som en av flera statistikkällor i uppföljningen Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken - Hur är läget.

Senast granskad: 2017-06-09
Dela: