Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Myndigheten för delaktighet, MFD, följer upp funktionshinderspolitiken och dess genomslag i samhället. Det står i MFD:s myndighetsinstruktion.

Funktionshinderspolitiken följs upp utifrån:

 • samhällsaktörernas (kommuners, landstings, regioners och myndigheters) arbete med att integrera funktionshindersperspektivet
 • levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Underlaget från uppföljningen ska ge en bild av hur Sverige lyckas genomföra funktionshinderspolitiken och förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Samhällsaktörernas arbete med funktionshindersfrågor

Alla kommuner, landsting, regioner och myndigheter har ett gemensamt ansvar att se till att Sverige förverkligar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de nationella målen inom det funktionshinderspolitiska området.

I MFD:s uppföljning av samhällsaktörer år 2017 ligger fokus på hur samhällsaktörerna hanterar funktionshindersfrågor i styrning och ledning. Ett långsiktigt och systematiskt arbete på ledningsnivå är avgörande för att frågorna ska få synlighet och genomslag.

Uppföljningen av samhällsaktörer bygger på årliga enkäter riktade till ledningar inom statliga myndigheter, kommuner, regioner och landsting.

Målet med enkäterna år 2017 är att följa upp  funktionshindersperspektivet i:

 • styrdokument
 • mål och uppföljning
 • kunskapshöjande insatser
 • upphandling
 • samråd med funktionshindersorganisationer
 • arbetsgivarfrågor

Levnadsvillkorens utveckling

Att mäta och beskriva levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är ett sätt att identifiera ojämlikheter och hinder för delaktighet i samhället.

Myndigheten följer upp levnadsvillkoren genom:

 • sammanställningar och analyser av statistik
 • enkäter från MFD:s undersökningspanel Rivkraft
 • fördjupningsstudier
 • fokusgrupper och intervjuer med personer med funktionsnedsättning.

År 2017 gör MFD uppföljningen av levnadsvillkor inom samhällsområdena:

 • arbete och försörjning
 • utbildning
 • hälsa
 • transport
 • kultur, idrott och fritid

En rapport som baseras på uppföljningen av levnadsvillkor och samhällsaktörernas arbete kommer att publiceras i februari 2018. 

Relaterad information

Senast granskad: 2017-12-21
Dela: