Funktionshindersråd

Myndigheten för delaktighet har ett funktionshindersråd där vi för dialog med funktionshindersorganisationerna.

I funktionshindersrådet ingår Funktionsrätt Sverige, Lika Unika och Nätverket unga för tillgänglighet, NUFT.

Strategiska myndigheter är skyldiga att hålla samråd med funktionshindersrörelsen. Drygt hälften av de 22 strategiska myndigheterna har ett systematiskt samråd.

Syftet med vårt funktionshindersråd är att föra en dialog om myndighetens uppdrag inom funktionshinderspolitiken.

Gemensam överenskommelse

Funktionshindersrådet vid Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort en gemensam överenskommelse och bestämt ramarna för rådet. Överenskommelsen utgår från Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”. Den preciserar ett antal principer, riktlinjer, verktyg och mekanismer för samråd. Koden bygger på erfarenheter från europeiska idéburna organisationer som delat med sig av sina exempel och metoder för samverkan med myndigheter. 

Temadialog

Funktionshindersrådet har möten tre gånger om året. Utöver dessa möten arrangerar MFD en årlig halvdags temadialog med funktionshindersrörelsen. Förutom funktionshindersrörelsen deltar de strategiska myndigheterna med sina samrådsrepresentanter. Den första dialogen hölls i september 2013.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: