Vår organisation

Myndigheten för delaktighet har en organisation som består av en generaldirektör, en stab och två avdelningar. Myndigheten har cirka 50 medarbetare.

Myndigheten har ett insynsråd som ger råd till generaldirektören. Rådet bidrar också till demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i verksamheten.

Generaldirektör

Myndigheten för delaktighet är en enrådighetsmyndighet. Myndighetens chef är en generaldirektör som ensam ansvarar för verksamheten inför regeringen.

Malin Ekman Aldén är generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Ställföreträdande generaldirektör är avdelningschef Emelie Lindahl.

Stab

Staben ger stöd till generaldirektören och övriga ledningen i övergripande styrning, ledning och utveckling av myndighetens verksamhet.

Insynsråd

Insynsrådet ordförande är generaldirektör Malin Ekman Aldén. Till och med 30 juni 2021 är de övriga medlemmarna i rådet:

  • Bengt Eliasson, riksdagsledamot Liberalerna.
  • Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.
  • Lisa Lindström, VD för Doberman AB.
  • Maria Price, kanslichef vid Rådet för främjandet av kommunala analyser.
  • Mikael Dahlkvist, riksdagsledamot Socialdemokraterna.

Rådet sammanträder vid protokollförda möten.

Avdelningen kunskapsutveckling och implementering

Avdelningschef: Emelie Lindahl

Avdelningen erbjuder och kommunicerar kunskap och stöd som underlättar genomförandet av funktionshinderspolitiken. Avdelningen följer utvecklingen av politiken i samhället samt identifierar och belägger hinder för delaktighet.

Avdelningens har tre sektioner:

  • Sektionen för implementeringsstöd
  • Sektionen för uppföljning och kunskap
  • Sektionen för kommunikation

Sektionen för implementeringsstöd

Sektionschef: Magnus Lagercrantz

Sektionen sammanställer och utvecklar kunskap om genomförandet av funktionshinderspolitiken. Den tar fram stöd till myndighetens målgrupper och utvecklar kunskap om målgruppernas förutsättningar att genomföra politiken.

Sektionen för uppföljning och kunskap

Sektionschef: Anna Dahlberg

Sektionen utvecklar och förvaltar myndighetens uppföljning. Den tar fram statistik och underlag om hinder för delaktighet och situationen för personer med funktionsnedsättning. Sektionen tar också fram förslag på åtgärder som kan leda till att samhället når målet för funktionshinderspolitiken.

Sektionen för kommunikation

Sektionschef: Hanna Jämtin

Sektionen driver och utvecklar myndighetens externa och interna kommunikation. Sektionen ger stöd till myndigheten i frågor som handlar om kommunikation. Den genomför kommunikationsinsatser, seminarier, studiebesök och konferenser.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningschef: Kalle Elofsson

Avdelningen för verksamhetsstöd ger stöd till myndigheten i frågor som handlar om ekonomi, personal, juridik, upphandling och avtal, intern styrning och kontroll, it, telefoni och lokaler. Myndighetens reception, registratur och arkiv tillhör också avdelningen.

Senast granskad: 2019-11-27
Dela: