Uppdrag och verksamhetsidé

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vårt uppdrag

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta i samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och i offentliga miljöer.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området. Detta sker med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund och utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Vår verksamhetsidé

Vi är ett kunskapsnav som bidrar till genomförandet av funktionshinderspolitiken. Vi gör detta genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer.

Senast granskad: 2019-01-07
Dela: