Uppdrag och verksamhetsidé

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.

Vår verksamhetsidé

Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vi ett nav för kunskap inom funktionshinderspolitiken.

Vi har kunskap om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning, hur hinder för delaktighet undanröjs och hur diskriminering motverkas.

Vi stödjer och samarbetar med offentliga aktörer, näringsliv och det civila samhället så att

  • samhället blir universellt utformat från början
  • hinder för delaktighet identifieras, åtgärdas och undanröjs
  • individuella stöd och lösningar stärker delaktigheten för den enskilde.

 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: