Uppdrag och verksamhetsidé

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.

Vår verksamhetsidé

Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vi ett nav för kunskap inom funktionshinderspolitiken.

Vi har kunskap om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning, hur hinder för delaktighet undanröjs och hur diskriminering motverkas.

Vi stödjer och samarbetar med offentliga aktörer, näringsliv och det civila samhället så att

  • samhället blir universellt utformat från början
  • hinder för delaktighet identifieras, åtgärdas och undanröjs
  • individuella stöd och lösningar stärker delaktigheten för den enskilde.

MFD:s arbete med jämställdhetsintegrering

Myndigheten för delaktighet är sedan 2016 en så kallad JiM-myndighet. Det betyder att myndigheten deltar i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. Målet är att myndigheternas verksamhet i större utsträckning ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

MFD:s utgångspunkt är att arbetet med att förebygga och undanröja ojämställdhet och funktionshinder är liknande processer. Båda fallen handlar om att montera ner barriärer som hindrar personer från att effektivt kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.

MFD har tagit fram en plan med utvecklingsbehov som pekar ut mål och aktiviteter för myndigheten fram till och med 2018. Under 2017 har MFD framför allt arbetat med myndighetens styr-och ledningsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv samt genomfört kompetensutvecklingsinsatser. Arbetet fortsätter under 2018.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: