Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52)

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker förslagen i promemorian men anser att det behövs ett närmare förtydligande av vissa begrepp.

Ladda ner

Yttrande till: Justitiedepartementet

Datum: 2017-12-19

Diarienummer: 2017/0225

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Andreas Richter

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker förslagen i promemorian men anser att det behövs ett närmare förtydligande av de begrepp som används för att beteckna de personer som är behöriga att få tillgång till tillgängliggjorda verk enligt den föreslagna nya inskränkningen.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten ser mycket positivt på att direktiv 2017/1564 införs i upphovsrätts­lagen genom en ny inskränkning i upphovsrätten istället för genom en ändring av den befintliga inskränkningen. Detta eftersom den befintliga inskränkningen tillgodoser behov hos fler personer och för fler typer av upphovsrättsliga verk än vad som avses i direktivet. Detta är i linje med Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att garantera personer med funktionsnedsättning rätt till information och utbildning samt rätt att delta i det kulturella, ekonomiska och sociala livet på samma villkor som andra.

MFD bedömer att de sammantagna inskränkningarna i upphovsrätten i kombination med ett eventuellt införande av det så kallade tillgänglighetsdirektivet[1] kan ge personer med funktionsnedsättning goda förutsättningar till enkel, samtidig och jämlik tillgång till e-böcker.

MFD ser dessutom positivt på genomförandet av direktiv 2017/1564 i svensk lag då det delvis svarar mot FN:s övervakningskommittés kommentar nr 54, med anledning av Sveriges första rapport till kommittén, om alla lämpliga åtgärder för att underteckna, ratificera och genomföra Marrakechfördraget.[2]

Se över och förtydliga begreppet personer med syn- eller annan läsnedsättning

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och bibliotek använder begreppet personer med läsnedsättning för att beteckna dem som omfattas av den befintliga inskränkningen i upphovsrättslagen. Exempelvis omfattas döva teckenspråkiga personer av den befintliga inskränkningen och beskrivs därför av bland annat MTM och bibliotek som personer med läsnedsättning. Enligt MFD:s tolkning av direktiv 2017/1574 omfattas dock inte döva teckenspråkiga personer av den föreslagna inskränkningen, såvida de inte har andra funktions­nedsättningar som berättigar till tillgängliga versioner av verken.

Myndigheten för delaktighet anser därför att det kan finnas risk för olika tolkningar om vilka personer som omfattas av den befintliga respektive den föreslagna inskränkningen i upphovsrättslagen. Myndigheten anser därför att det behövs ett annat begrepp än personer med syn- eller annan läsnedsättning i den föreslagna inskränkningen.

MFD anser även att det tydligt bör framgå av förarbetena till den föreslagna ändringen i upphovsrättslagen vilka som faktiskt omfattas av den nya inskränkningen. I artikel 2 punkt 2 i direktiv 2017/1564 anges vilka som omfattas genom definitionen av ”behöriga personer”. En fullständig redogörelse för hela direktivets definition kan om den återges i förarbetena därför tydligt ange vilka personer som omfattas.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Åse-Marie Linderö och utredare Andreas Richter (föredragande) deltagit.

[2] Concluding observations on the initial report of Sweden, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/SWE/CO/1, 12 maj 2014.

Senast granskad: 2017-12-20
Dela: