Ny socioekonomisk indelning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget om ny socioekonomisk indelning men lämnar en kommentar.

Ladda ner

Yttrande till: Statistiska centralbyrån

Datum: 2017-03-28

Diarienummer: 2017/0042

Beslutande: Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Föredragande: Stefan Erson, utredare

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten lämnar följande yttrande.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget om ny socioekonomisk indelning enligt Europeisk Socioekonomisk Gruppering (ESeG). Myndigheten för delaktighet anser att det är viktigt att det finns en standardiserad socioekonomisk indelning då den svenska socioekonomiska indelningen är föråldrad. Myndigheten för delaktighet invänder dock mot att personer med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden utgör en egen kategori (kategori 9.2).

Myndighetens synpunkter

Nedan ger Myndigheten för delaktighet sina synpunkter på de specifika frågor som SCB ställt i remissen.

1. Använder ni den svenska socioekonomiska indelningen (SEI)?

Myndigheten för delaktighet har tillgång till SEI utifrån resultat från ULF/SILC. Eftersom indelningen anses vara föråldrad redovisar emellertid inte myndigheten resultat utifrån SEI.

2. Är ESeG, enligt er bedömning, ett relevant verktyg för att beskriva socioekonomiska grupper?

Myndigheten för delaktighet har ingen djupare kunskap i hur kriterierna för klassifikation enligt ISCO-08 är uppbyggd, men välkomnar en socioekonomisk indelning som ersätter den tidigare SEI.

Myndigheten för delaktighet invänder dock mot den specifika klassifikationen 9.2, "Permanently disabled" utifrån ESeG-klassifikation. Myndigheten för delaktighet kan inte se nyttan med att vissa personer med funktionsnedsättning ska utgöra en egen grupp som står utanför arbetsmarknaden vid en jämförelse mellan socioekonomisk status för olika grupper i samhället. De som skall ingå i denna grupp bör tillhöra klass 9.9 "Other persons outside the labour force not elsewhere classified." Troligtvis skulle även de personer som ingår i klassifikationen 9.2 bli så pass liten i undersökningar som ULF/SILC och AKU att gruppen inte kan redovisas.

3. Kan, enligt er bedömning, ESeG ersätta SEI? Om nej, vänligen motivera varför?

Myndigheten för delaktighet bedömer att ESeG kan vara ett alternativ till SEI då denna indelning är föråldrad och behöver ersättas.

4. Vilka konsekvenser skulle det, enligt er bedömning, få om ESeG ersätter SEI?

Myndigheten för delaktighet kan i dagsläget inte avgöra vilka konsekvenserna blir av att ESeG ersätter SEI. Myndigheten anser dock att det är viktigt att det finns en gemensam nationell socioekonomisk indelningsgrund.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef  Nina Lindqvist och utredare Stefan Erson (föredragande) deltagit.

Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén         Stefan Erson

Senast granskad: 2017-06-30
Dela: