Ny resegarantilag (SOU 2016:84)

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget om ny resegarantilag, men lämnar kommentarer på hur resenärer med funktionsnedsättning definieras i betänkandet.

Ladda ner

Yttrande till: Finansdepartementet

Datum: 2017-03-14

Diarienummer: 2016/0275

Beslutande: Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Föredragande: Elisabeth Lagerkrans, utredare

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten lämnar följande yttrande.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker utredningens förslag, men lämnar några kommentarer på hur resenärer med funktionsnedsättning definieras i betänkandet. Det är viktigt att säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning får den information och det stöd som behövs i samband med resegarantin.

Myndighetens synpunkter

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention nr 26 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de åtaganden som Sverige har förbundit sig för genom ratificeringen 2008. Konventionens artikel 9 om tillgänglighet fastslår att personer med funktionsnedsättning ska ha en jämlik tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation.

I betänkandet används begreppet personer med nedsatt rörlighet med hänvisning till definitionen i förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Myndigheten för delaktighet anser att begreppet personer med nedsatt rörlighet i förslaget till ny resegarantilag bör ersättas av begreppet personer med funktionsnedsättning samt att ordet funktionshinder bör ersättas med funktionsnedsättning.

Begreppet personer med nedsatt rörlighet kan riskera att tolkas snävt vilket inte torde vara avsikten då definitionen av vilka som omfattas av förslaget är bredare. Även personer som har en syn- eller hörselnedsättning eller en kognitiv funktionsnedsättning kan ha behov av att information, hotellrum och transporter är tillgängliga.

Myndigheten för delaktighet ser positivt på att utredningen uppmärksammar att all information till resenärerna ska vara så klar och tydlig som möjligt. Myndigheten för delaktighet poängterar vikten av att all information, både muntlig och skriftlig, ska vara tillgänglig och utformad för alla, oavsett funktionsförmåga. Informationen ska ges i klarspråk, alternativa format ska erbjudas och formgivning av information ska bidra till bästa möjliga läsbarhet och begriplighet.

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter i övrigt på betänkandet.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Jenny Rehnman och utredare Elisabeth Lagerkrans (föredragande) deltagit.

Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén         Elisabet Lagerkrans

Senast granskad: 2017-06-30
Dela: