Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Men vill framhålla vikten av långsiktighet, planering och uppföljning för att säkerställa ett tillgängligt och användbart transportsystem för personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner

Yttrande till: Näringsdepartementet

Datum: 2017-11-30

Diarienummer: 2017/0177

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Romina ramos

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Myndigheten för delaktighet, MFD, önskar dock framhålla följande:

  • Det är angeläget med ett hela-resan-perspektiv för att säkerställa ett tillgängligt och användbart transportsystem för personer med funktionsnedsättning.
  • Det är viktigt att Trafikverket har en plan som sträcker sig förbi den målsättning som angetts i regeringens strategi för 2011-2016 för att inte tappa fart i tillgänglighetsarbetet inom kollektiv-trafiken.
  • Uppföljningen av tillgängligheten och användbarheten i kollektiv-trafiken behöver förbättras för att möjliggöra bedömning av funktionsmålets uppfyllelse.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighets synpunkter utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken Sverige har ratificerat. Av konventionens artikel 9 om tillgänglighet framgår att konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till transporter på lika villkor som andra. Staterna ska undanröja hinder och barriärer mot tillgänglighet, bland annat till vägar och transportmedel.

MFD välkomnar därför Trafikverkets ställningstagande om vikten av universell utformning av transportsystemet. MFD vill dock tillägga att tillgänglighet och användbarhet inom hela transportsystemet, ett hela-resan-perspektiv, behövs för att möjliggöra ökat resande för personer med funktionsnedsättning.

Utöver tillgängligheten till fordon och hållplatser behövs även tillgängligt och användbart informations-, kommunikations-, och biljettsystem, samt möjligheten att ta sig fram mellan olika transportsystem. Det är även viktigt att rätten till ledsagning säkerställs och fungerar.

Avsnitt 7.3.3 Tillgänglighet för alla

Enligt regeringens strategi för genomförande av funktionshinders-politiken som sträckte sig mellan åren 2011 och 2016 skulle 150 stationer samt 2000 bushållsplatser i ett nationellt prioriterat nät för kollektivtrafiken vara tillgänglighetsanpassade år 2021. Trafikverket strävar fortfarande mot detta mål och bedömer att återstående cirka 70 stationer och cirka 800 busshållplatser kommer att anpassas för personer med funktionsnedsättning under planperioden, enligt den målsättning som angetts i regeringens strategi.

Vidare bedömer Trafikverket att det finns utrymme för fler åtgärder. MFD vill framhålla vikten av att arbetet med att tillgängliggöra transportsystemet inte får tappa fart och att det därför är viktigt att Trafikverket även fortsättningsvis har en plan som sträcker sig förbi den målsättning som angavs i regeringens strategi för 2011-2016.

Avsnitt 12.2 Effekter på funktionsmålet

Trafikverket bedömer att planförslaget innebär en fortsatt positiv utveckling mot målet och en förbättrad användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Det kan dock bli svårt att följa upp målet då det idag finns brister i uppföljningen av tillgänglighet och användbarhet i kollektivtrafiken. Trafikanalys har under flera år följt upp tillgängligheten i transportsystemet för personer med funktionsnedsättning utifrån fem mått. Uppföljningen ger en viss bild av hur tillgängligheten har utvecklats inom vissa områden, men är långt ifrån heltäckande.

MFD vill peka på behovet av fortsatt utveckling av indikatorer och nyckeltal för att bättre kunna följa utvecklingen av tillgänglighet och användbarhet till kollektivtrafiken i ett bredare perspektiv än vad som görs idag.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Emelie Lindahl och utredare Romina Ramos (föredragande) deltagit.

Senast granskad: 2017-12-06
Dela: