Föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler

Myndigheten för delaktighet tillstyrker Boverkets förslag till föreskrifter om allmänna samlingslokaler (ALL1).

Ladda ner

Yttrande till: Boverket

Datum: 2017-03-08

Diarienummer: 2017/0041

Beslutande: Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Föredragande: Jonas Andersson, utredare

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten lämnar följande yttrande.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker Boverkets förslag till föreskrifter om allmänna samlingslokaler (ALL1). Tillgängliga och användbara samlingslokaler ökar möjligheten till delaktighet för alla oavsett ålder eller funktionsförmåga. De bidrar på så sätt till att uppfylla såväl de funktionshinderspolitiska som de demokratiska målen och ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet ser positivt på bidragsmöjligheter till förvärv eller upprustning av allmänna samlingslokaler enligt förordningen SFS 2016:1367. Tillgängliga och användbara samlingslokaler ökar möjligheten till delaktighet för alla oavsett ålder eller funktionsför-måga och bidrar på så sätt till att uppfylla såväl de funktionshinderspolitiska som de demokratiska målen.

Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 29 regleras rätten till deltagande i det politiska och offentliga livet samt i artikel 30 regleras rätten till deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott.

Tillgängliga samlingslokaler bidrar till att öka möjligheten till delaktighet för en mångfald användare med varierande behov. De ökar också möjligheten till ett jämbördigt deltagande i den offentliga och politiska debatten för alla åldersgrupper oavsett funktionsförmåga.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Jenny Rehnman och utredare Jonas Andersson (föredragande) deltagit.

Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén             Jonas Andersson

Senast granskad: 2017-06-30
Dela: