EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen (1371/2007/EG)

Myndigheten för delaktighet anser att förslagen till ändringar inte ger tillräckliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att resa på lika villkor som andra.

Ladda ner

Yttrande till: Justitiedepartementet

Datum: 2017-11-24

Diarienummer: 2017/0209

Beslutande: Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Föredragande: Andreas Richter, utredare

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, ser positivt på ansatsen att förtydliga och stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen. Myndigheten för delaktighet anser dock att förslagen till ändringar inte ger tillräckliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att resa på lika villkor som andra. Detta då assistans enligt förslaget inte måste erbjudas på obemannade tågstationer, vilket i Sverige är merparten av tågstationerna.

Myndigheten för delaktighet anser också att vissa begrepp i förordnings­ändringsförslaget bättre behöver överensstämma med svensk terminologi. De begrepp som avses är handikapp (disability), person med funktionshinder och nedsatt rörlighet (person with disabilities and reduced mobility) samt lättillgänglig (accessible).

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighets synpunkter utgår från de rättigheter och skyldigheter som anges i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet ser positivt på ansatsen att förtydliga och stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen, bland annat vad avser utbildning av järnvägspersonal om funktionshinder samt information om resenärers rättigheter. Myndigheten för delaktighet anser dock att förslagen till ändringar inte ger tillräckliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att resa på lika villkor som andra.

Enligt förslaget ska de som är i behov av assistans på stationer (artikel 22) erbjudas det på bemannade stationer eller genom att järnvägsföretag eller stationsförvaltare ska göra varje rimlig ansträngning för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att resa med tåg. I Sverige är emellertid merparten av tågstationerna obemannade. MFD anser att ”varje rimlig ansträngning” lämnar ett för stort tolkningsutrymme för att garantera att stations­förvaltare och/eller järnvägsföretag tillgodoser möjligheten till tågtransporter för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra. Detta tolknings­utrymme försvårar även tillsynen av hur förordningen efterlevs.

Förordningsändringsförslaget innebär att inte enbart stationsförvaltare utan även järnvägsföretag är med och delar ansvaret för assistans på stationer (artikel 22). MFD tillstyrker denna ändring, då den bidrar till att bättre tillgodose rättigheterna hos personer med funktionsned­sättning enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning. MFD har dock erfarit att det för svensk del råder oklarhet om vem/vilka som omfattas av definitionen av stations­förvaltare, vilket kan försvåra tillsyn. Förordningsändringsförslaget tydliggör inte vilka som omfattas av definitionen.

MFD ser positivt på förslaget till harmonisering med annan EU-lagstiftning, särskilt i förhållande till det kommande så kallade tillgäng­lighetsdirektivet (EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. COM(2015) 615 (final)) (referens dit finns i förslagets artiklar 8, 9, 18, 21, 22 och 30).

MFD tillstyrker den skärpta skrivningen i artikel 10 om att järnvägsföre­tag och biljettutfärdare ska göra sitt yttersta för att erbjuda direktbiljetter. Direktbiljetter kan underlätta för personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning att planera sin resa och beställa sina biljetter. Att kunna beställa direktbiljetter leder även till att förfarandet att anmäla sitt behov av assistans förenklas, eftersom det enligt förordningens artikel 24 räcker att kontakta biljettutfärdare eller researrangör för att anmäla behov av assistans.

MFD tillstyrker tillägget i artikel 20 att icke-diskriminerande regler även ska omfatta personliga assistenter samt att reglerna ska ge möjlighet att kunna ledsagas av en assistanshund.

Synpunkter på terminologi och översättning

Handikapp (skäl 15)

MFD anser att termen ”handikapp” bör ersättas med ”funktions­nedsättning”. Handikapp används inte längre inom svensk lagstiftning eller myndighetsterminologi. Den korrekta termen är funktionsnedsättning.

Person med funktionshinder och person med nedsatt rörlighet

MFD avstyrker den användning av begreppet personer med funktions­hinder som finns i den svenska översättningen av förslaget och anser att begreppet personer med funktionsnedsättning genomgående ska ersätta ”personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet” i förordningen.

I befintlig svensk terminologi används ”personer med funktions­nedsättning” för att beteckna individer och ”funktionshinder” för att beteckna de hinder som uppstår i mötet mellan individ och miljö. (Socialstyrelsens termbank) Effekten av att den felaktiga översättningen blir bland annat att det är oklart huruvida tågpersonal ska utbildas kring personer med funktions­nedsättning eller funktionshinder. Utbildningen bör handla om samspelet mellan personer med funktionsnedsättning och den omgivande miljön, det vill säga vilka hinder som finns, hur de kan förebyggas och hur man kan assistera personen i de fall hinder inte kan åtgärdas.

Dessutom anser MFD att det är onödigt att även använda termen personer med nedsatt rörlighet, eftersom dessa personer innefattas i gruppen personer med funktionsnedsättning. I förordningens definition av ”person med funktionshinder och nedsatt rörlighet” i artikel 3 anges att personer vars rörlighet är nedsatt på grund av ålder omfattas. MFD anser att personer vars rörlighet är nedsatt på grund av ålder ingår i gruppen personer med funktionsnedsättning. Därför räcker det att enbart definiera ”person med funktionsnedsättning” och i definitionen förtydliga att även äldre personer med nedsatt rörlighet ingår.

I definitionen av personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet används i den engelska versionen av definitionen termen ”impairment”. Svensk översättning är där lämpligen ”nedsatt funktionsförmåga”, i enlighet med definitionen av funktionsnedsättning i Socialstyrelsens termbank.

Lättillgängliga

MFD anser att ”lättillgängliga” ska bytas ut mot ”tillgängliga” i skäl 9 och artiklarna 8, 18.6, 21.1 och 30. Detta eftersom ”tillgängliga” motsvarar den engelska versionen av förordningens ”accessible”. ”Lättillgängliga” har ingen entydig innebörd i relation till rättigheter för personer med funktionsnedsättning och motsvaras snarare av engelskans ”easily available”.

Senast granskad: 2017-11-24
Dela: