Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen som lämnas i promemorian (Ds 2016:41), men har några synpunkter samt förslag på kompletteringar.

Ladda ner

Yttrande till: Socialdepartementet

Datum: 2017-02-17

Diarienummer: 2016/0247

Beslutande: Malin Ekman Aldén generaldirektör

Föredragande: Erika Johansson utredare

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker förslagen som lämnas i promemorian, men önskar lämna några synpunkter samt förslag på kompletteringar.

  • Utgångspunkten för den nationella funktionshinderspolitiken är de åtaganden som Sverige har gjort i samband med ratificeringen år 2008 av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 9 i konventionen framgår skyldigheten att säkerställa att personer med funktions-nedsättning får en jämlik tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation. I artikel 4.3 fastslås skyldigheten att nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning i frågor som rör dem.
  • MFD vill mot denna bakgrund framhålla nödvändigheten av att tydlig och tillgänglig information säkerställs i alla delar av processen kring de försäkringsmedicinska utredningarna för att de försäkrade ska ges möjlighet till delaktighet. Vi vill särskilt understryka att detta även omfattar personer som har en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning.
  • MFD stödjer utredningens beskrivna krav på att de försäkringsmedicinska utredningarna utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. MFD vill dock framhålla att den personal som genomför bedömningarna även bör inneha fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar. MFD vill också framhålla att försäkringsmedicinska bedömningar i flertalet försäkringar behöver göras mot bakgrund av en samlad bedömning av den försäkrades hälsoläge och livssituation.
  • MFD vill uppmärksamma att terminologin avseende den försäkrades funktions-, aktivitets- och arbetsförmåga inte används stringent i förslagen till lagtext.

Myndighetens synpunkter

Generella synpunkter

I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastläggs grundläggande principer om ickediskriminering, tillgänglighet och universell utformning. Artikel 9 fastslår det specifika åtagandet att säkerställa för personer med funktionsnedsättningar en jämlik tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation. MFD vill framhålla vikten av tydlig och tillgänglig information för den försäkrade avseende de försäkringsmedicinska utredningarnas syfte, genomförande och konsekvenser. Vidare vill MFD lyfta fram skyldigheten att nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning i frågor som rör dem utifrån artikel 4.3. Mot bakgrund av ovanstående vill MFD lämna följande synpunkter.

Kapitel 4 Förslag och bedömningar 4.2.2 Information till den försäkrade och 4.2.4 Underlag för utredning

Eftersom en försäkringsmedicinsk utredning är en icke tvingande aktivitet, som kan leda till indragen ersättning om den försäkrade väljer att inte delta, är det av stor vikt att informationen är tillgänglig och att det säkerställs att mottagaren kan ta emot och förstå informationen. Detta inkluderar information kring vad den försäkrade själv förväntas bidra med till utredningen.

Utifrån artikel 9 i ovan nämnda konvention ska det vidtas åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning utan dröjsmål och extra kostnader ges tillgång till samma information som är avsedd för allmänheten, i tillgängligt format och med hjälp av teknologi som är anpassad. Exempelvis ska tillgången till och användningen av teckenspråk, punktskrift, alternativ och kompletterande kommunikation samt alla andra tillgängliga medel, former och format för kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valt säkerställas.

Vidare ser MFD det som centralt att tillgänglig information/kommunikation sätts i relation till försäkrade med syn-, hörsel-, tal- eller språksvårigheter, men vill även påtala att det finns andra grupper som kan behöva stöd. Exempelvis bör försäkrade med nedsatt kognitiv förmåga eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omnämnas som personer vilka är i behov av särskilt stöd.

4.2 Personalens kompetens och utbildning

MFD vill uppmärksamma att terminologin avseende den försäkrades funktions-, aktivitets- och arbetsförmåga inte används stringent i förslagen till lagtext. MFD anser, i linje med utredningens förslag, att de försäkringsmedicinska utredningarna ska utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. MFD vill dessutom framhålla vikten av att personalen även har fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar. En sådan kompetens innebär att hälso- och sjukvårdspersonal även har förståelse för hur en befintlig funktionsnedsättning kan komma att påverkas av en nytillkommen skada eller sjukdom.

I avsnittet 4.2.1 betonas det att utredande enhet som genomför den försäkringsmedicinska utredningen inte ska ta ställning till den försäkrades arbetsförmåga, utan endast uttala sig om funktions- och aktivitetsförmåga. Bedömningen av arbetsförmåga ska, precis som idag, ligga på Försäkringskassan. MFD tillstyrker att bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga och rätt till ersättning ska göras av Försäkringskassan då det är fråga om myndighetsutövning.

Emellertid beskrivs det i 4.2.8 att "den personal som utför den försäkringsmedicinska utredningen ska ha den kompetens och utbildning som krävs för att bedöma den försäkrades arbetsförmåga. Denna diskrepans i terminologin jämte de konsekvenser ordalydelsen kan innebära för beskrivningen av uppdraget, riskerar att leda till ojämlika förutsättningar i bedömningen av den försäkrade, vilket kan påverka rättssäkerheten i de beslut som ska fattas. MFD föreslår att ordvalen ses över och att det tydligt framgår att det är Försäkringskassan som ska göra bedömningen av arbetsförmåga.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Jenny Rehnman och utredare Erika Johansson (föredragande) deltagit.

Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén

                                           Erika Johansson

Senast granskad: 2017-06-22
Dela: