Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i utredningen, men lämnar några synpunkter och kompletterande förslag.

Ladda ner

Yttrande till: Socialdepartement

Datum: 2016-10-14

Diarienummer: 2016/0101

Beslutande: Malin Ekman Aldén, vikarierande generaldirektör

Föredragande: Charlotta Göller, utredare

Sammanfattning

  • Myndigheten för delaktighet framhåller betydelsen av att se mänskliga rättigheter som en helhet och påtalar kopplingarna till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Myndigheten för delaktighet anser att det är en brist i utredningen att situationen för flickor och pojkar med funktionsnedsättning nästan enbart behandlas i relation till lagen (1993:387) om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Funktionshindersperspektivet borde genomsyra utredningen i sin helhet.
  • Myndigheten för delaktighet lämnar några förslag när det gäller översyn av översättningen av barnkonventionen.
  • Myndigheten för delaktighet påpekar betydelsen av tillgänglig information och kommunikation i relation till författningsändringarna.
  • Myndigheten för delaktighet föreslår att myndigheten ska vara delaktiga i det föreslagna kunskapslyftet.

Senast granskad: 2017-06-29
Dela: