Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Myndigheten för delaktighet, MFD, har inga synpunkter på remissen då förslagen inte bedöms påverka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner

Yttrande till: Näringsdepartementet

Datum: 2019-05-10

Diarienummer: 2019/0093

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Emmanuel Galaup

Myndigheten för delaktighet, MFD, är dock positiv till utredningens strävan efter mer förutsebarhet i förvaltningen av radiospektrum. Förutsebarhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till ur tillgänglighetsperspektiv.

MFD välkomnar också paradigmskiftet i förvaltningen av radiospektrum när fokus på samhällsekonomisk effektivitet som gynnar innovation och samhällsutveckling introduceras.

Senast granskad: 2019-06-07
Dela: