Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till de fem huvudsakliga åtgärderna som utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår och välkomnar det inkluderande perspektivet i betänkandet.

Ladda ner

Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Datum: 2019-04-26

Diarienummer: 2019/0079

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Erika Johansson

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till de fem huvudsakliga åtgärderna som utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår och välkomnar det inkluderande perspektivet i betänkandet.

Myndigheten bedömer att utredningens förslag gagnar elever med funktionsnedsättning i alla skolformer. MFD anser att detta är en viktig utredning som väl svarar mot de komplexa utmaningar som finns för elever i allmänhet, och elever med funktionsnedsättning i synnerhet.

MFD vill framhålla det funktionshindersperspektiv som utredningen presenterar och lyfta det som ett gott exempel för framtida utredningar. MFD välkomnar att mångfald synliggörs och genomsyrar utredningen. Att frågorna kopplas till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är särskilt positivt.

Senast granskad: 2019-04-26
Dela: