Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar

Myndigheten för delaktighet anser att det finns ett behov att undersöka vilka alternativ som kan erbjudas personer som inte kan besöka polisen fysiskt.

Ladda ner

Yttrande till: Infrastrukturdepartementet

Datum: 2019-08-23

Diarienummer: 2019/0124

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Jessica Dahlbäck

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

I den remitterade promemorian framgår att personer först efter fysisk inställelse hos Polisen kan få en koppling registrerad mellan sin utländska eID-handling och sitt svenska personnummer.

Myndigheten för delaktighet, MFD, vill påtala att det i dessa fall kan uppstå problem för personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan inställa sig hos Polisen för detta ändamål. MFD anser att det i den fortsatta beredningen av promemorians förslag närmare behöver analyseras vilka alternativa lösningar som kan erbjudas för denna grupp individer.

MFD pekar i sitt yttrande över betänkandet från 2017 års ID-kortsutredning (SOU 2019:14) på de svårigheter och begränsningar som kan uppstå för en liten grupp individer om det krävs personlig inställelse hos utfärdande myndighet. Motsvarande problematik bedöms också kunna vara aktuell i denna fråga.

Senast granskad: 2019-08-29
Dela: