EU-kommissionens förslag COM 372-375, 382, 390 och 471-473

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till EU-kommissionens förslag i delarna som handlar om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden och Asyl- och migrationsfonden.

Ladda ner

Yttrande till: Näringsdepartementet

Datum: 0001-01-01

Diarienummer: N2018-03829-RTS

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Ola Balke

Sammanfattning

MFD, yttrar sig över de delar av EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning som gäller gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden + och Sammanhållningsfonden och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden. Övriga delar av förslaget, som bland annat berör Europeiska havs- och fiskerifonden, Fonden för inre säkerhet och frågor om administrativa problem i samband med gränsförvaltning och visering, ligger utanför MFD:s ansvarsområde och ingår därför inte i myndighetens yttrande.

MFD tillstyrker kommissionens förslag i ovan nämnda delar. MFD vill dock lyfta fram att det är av stor vikt att det i samtliga förslag som gäller alla fonder, finns en fortsatt stark ambition om förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, det vill säga en strävan efter att tillgodose alla människors olika behov.

Senast granskad: 2018-09-07
Dela: