En utvecklad översiktsplanering, Översiktsplaneutredningen

Myndigheten för delaktighet, MFD, ser positivt på flera av utredningens förslag om tydligare regler för kommunal översiktsplanering men har synpunkter på två av utredningens förslag.

Ladda ner

Yttrande till: Näringsdepartementet

Datum: 2018-10-29

Diarienummer: 2018/0125

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Jonas Andersson

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, ser positivt på flera av utredningens förslag om tydligare regler för kommunal översiktsplanering men har synpunkter på två av utredningens förslag.

  • MFD har synpunkter på förslaget om ändringar i plan- och bygglagen, PBL, som innebär att ta bort kravet på att översiktsplanen ska ta hänsyn till allmänna intressen samt relevanta nationella mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Om dessa hänsyn inte tas ser MFD en risk att nationella mål och andra åtaganden som har en påverkan på den fysiska miljön och den lokala användningen av mark- och vattenområden kan förbigås.
  • MFD har även synpunkter på förslaget om att kommunen inte ska behöva redovisa planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt under samrådet. MFD ser risker att nationella, regionala eller mellankommunala intressen kan komma att förbigås i den kommunala översiktsplaneringen utan sådana underlag samt att insynen i kommunal översiktsplanering kan begränsas.

Myndighetens synpunkter

MFD instämmer i flera av utredningens förslag men har följande synpunkter på två av utredningens förslag.

Allmänna intressen samt relevanta nationella mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling (avsnitt 9.1.4 och 9.1.9)

MFD har synpunkter på förslaget att ändra PBL så att allmänna intressen samt nationella mål, planer eller program för en hållbar utveckling får ett begränsat inflytande på översiktlig planering. Myndigheten anser att det kan motverka översiktsplanens syfte att ange en inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

MFD menar att kommunal översiktsplanering behöver förhålla sig till allmänna intressen, nationella mål, planer eller program av betydelse för en hållbar utveckling. Detta är viktigt för att översiktsplanen ska kunna vara ett strategiskt planeringsinstrument och ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (PBL, kap 3, §2).

Det är också centralt för att kunna integrera ett funktionshinderspolitiskt perspektiv i den översiktliga planeringen och kunna inkludera universell utformning och åtgärda brister i tillgängligheten i ett tidigt skede av den kommunala besluts- och planeringsprocessen för byggnation, fysisk planering och infrastruktur.

Former för samråd samt underlag under samråd (avsnitt 8.2.2)

MFD har även synpunkter på utredningens förslag att kommunen inte ska behöva redovisa planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt under samrådet. Fysisk planering innebär att motstridiga intressen på olika nivåer i samhället balanseras för att genomföra målsättningar i PBL om ”en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” (PBL, kap 1, 1§).

MFD menar att översiktlig planering handlar om den långsiktiga utvecklingen av lokalsamhället. Det är översiktsplanens avgörande skillnad mot detaljplanen, som reglerar utformning och lämplighet. MFD menar vidare att processen för översiktsplan ska öka möjligheten till medborgares delaktighet i dialogen för planeringen och en del i detta är att kunna se hur kommunala intressen vägs mot nationella, regionala och mellankommunala intressen.

Senast granskad: 2018-11-19
Dela: