Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning- ett ansvar för hela samhället

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till förslagen.

Ladda ner

Yttrande till: Kulturdepartementet

Datum: 2018-10-30

Diarienummer: 2018/57

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Brita Törnell

Myndighetens synpunkter

MFD ser mycket positivt på de formuleringar i betänkandet som tydliggör att alla rekommendationer och förslag gäller alla barn, oavsett förutsättningar och behov. MFD vill i detta sammanhang framhålla vikten av att dessa formuleringar också finns med i den fortsatta beredningen av förslagen. MFD vill understryka vikten av att det konkret framgår hur det ska säkerställas att alla åtgärder och insatser blir inkluderande för barn med funktionsnedsättningar.

MFD vill i detta sammanhang lyfta fram en ny reglering i upphovsrätten. 1 Det är en reglering som syftar till att förbättra tillgången till framför allt böcker och andra skrifter för personer med syn- eller läsnedsättning, som exempelvis dyslexi.

Det innebär att en ny inskränkning införs i upphovsrätten som medför att en person med syn- eller annan läsnedsättning, eller någon som handlar å dennes vägnar, får framställa exemplar av böcker och andra skrifter i ett för honom eller henne tillgängligt format - utan att först behöva inhämta godkännande från rättighetshavare.

Även så kallade behöriga organ, till exempel bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet, får framställa sådana exemplar samt överföra och sprida dessa inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. 2

De nya reglerna ska innebära att personer med syn- och läsnedsättning kommer att få bättre tillgång till böcker och annan litteratur. Bland annat kan det förväntas att utbudet av talböcker på andra språk än svenska kommer att öka. På så sätt, menar MFD, kan denna lagförändring spela en viktig roll för att främja läsandet hos den berörda gruppen av barn och blir därför en viktig aspekt i den vidare beredningen av betänkandets förslag.

1. Proposition 2017/1:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material.

2. Förslagen har sin bakgrund i ett direktiv från EU om genomförandet av FN:s så kallade Marrakechfördrag som går ut på att förbättra tillgången till böcker och annat skrivet material för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning.

Senast granskad: 2018-11-23
Dela: