Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – förutsättning för mediestöd

Myndigheten för delaktighet ser positivt på att nyhetsmedierna ska främja tillgänglighet för att få och behålla stöd.

Ladda ner

Yttrande till: Myndigheten för press radio och tv

Datum: 2018-10-19

Diarienummer: 2018/0249

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Hans von Axelson

Sammanfattning

MFD ser positivt på att nyhetsmedierna ska främja tillgänglighet för att få och behålla stöd. Det är bra att förslaget hänvisar till standard för digital publicering. MFD vill också lyfta fram att vad gäller innovations- och utvecklingsstödet, bör det tydligare framgå att utgångspunkten bör vara universell utformning.

Myndighetens synpunkter

MFD tillstyrker förslaget och ser positivt på att nyhetsmedierna ska främja tillgänglighet för att få och behålla stöd. Det är bra att förslaget hänvisar till standard för digital publicering. MFD vill också lyfta fram att vad gäller innovations- och utvecklingsstödet, bör det tydligare framgå att utgångspunkten bör vara universell utformning.

För att kravställningsprocessen ska bli framgångsrik ur perspektivet tillgänglighet, kan stödmaterial som inspiration för de sökande vara ett sätt. Detta kan initialt lösas genom hänvisning till annat pågående arbete. Det finns exempelvis öppet stödmaterial på webbriktlinjer.se för webbplatser riktat i första hand till offentlig sektor, men där innehållet kan användas bredare.

Processen kring det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet som genomförs i Sverige med den kommande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 1, är ett annat exempel. Exempelvis har det utvecklats genomförandeakter inom EU för uppföljning och för hur en offentlig redogörelse av tillgängligheten ska se ut. Dessa kan användas som ett stöd i arbetet. MFD ser gärna ett fortsatt samarbete med MPRT i frågor om att främja tillgänglighet i samband med mediestöden.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/09/prop.-201718299/

Senast granskad: 2018-10-22
Dela: