Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till förslagen om stärkt återfallsförebyggande arbete samt förslaget om sekretess och informationsutbyte.

Ladda ner

Yttrande till: Socialdepartementet

Datum: 2018-09-24

Diarienummer: 2018/0157

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Karl-Oskar Öhman

Sammanfattning

MFD ser positivt på ett stärkt återfallsförebyggande arbete och delar bilden av att ett förtydligande av ansvar, en ökad samordning och tydliga riktlinjer för informationsutbyte skapar goda förutsättningar för detta. Ett kommande förslag bör även fortsatt se frågan utifrån ett funktionshindersperspektiv, så att insatser på området utformas med utgångspunkt i hela den mänskliga mångfalden.

MFD ser även positivt på förslaget om sekretess och informationsutbyte, på grund av vikten av detta för personer som är beroende av hjälp från andra i sin vardag. MFD har tidigare rapporterat att det hos personal ibland finns en rädsla för att göra fel och eventuellt bryta mot sekretesslagstiftningen, varpå man vid misstanke om våld hellre avvaktar än anmäler. 

Senast granskad: 2018-10-19
Dela: