Myndigheter anställer sällan personer med funktionsnedsättning

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna vara
delaktig i samhället är att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning.
Men av dem med nedsatt arbetsförmåga har inte ens hälften ett arbete, att
jämföra med två tredjedelar när det gäller resten av befolkningen.

En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289
statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter
nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en
funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren. 

Samma undersökning visar att endast drygt fyra av tio statliga
myndigheter har gjort generella åtgärder för att öka möjligheten för personer
med funktionsnedsättning att få en anställning. Det handlar exempelvis om
förbättringar i arbetsmiljön och den fysiska miljön, till exempel att anpassa
lokalerna så att de går att använda för den som använder rullstol.

– För att klara av framtidens utmaningar måste alla
människors kompetens tas tillvara. Sverige åldras. En större del av
befolkningen ska försörjas av en allt mindre del. Därför är det viktigt att
staten visar vägen och föregår med gott exempel och anställer personer med
funktionsnedsättning, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam. 

Arbetsförmedlingen har fått regeringsuppdraget att skapa
fler arbetstillfällen inom den statliga sektorn för personer med
funktionsnedsättning genom att erbjuda praktikantplatser. Programmet, som
trädde i kraft i början av året, innebär att alla myndigheter ska teckna en
överenskommelse om att inventera, kartlägga och anmäla platser till
Arbetsförmedlingen. Men den senaste statistiken från november visar att endast 41 myndigheter av 247 tillfrågade skrivit under en överenskommelse. 

­– Praktikantprogrammet är en bra möjlighet för statliga
arbetsgivare att få in mångfald på jobbet och avdramatisera frågan. Olika
erfarenheter bland personalen är bra för arbetsmiljön och ökar även
effektiviteten, säger Carl Älfvåg. 

Kontaktuppgifter
Carl Älfvåg, generaldirektör, mobil och kontor 08-600 84 00
Arvid Lindén, analyschef, mobil och kontor 08-600 84 25 


­


Publicerad: