Tillgänglighetsarbetet går för långsamt

- Trots positiv utveckling under strategiperioden 2011-2016

Arbetet med att främja full delaktighet för personer med funktionsnedsättning går för långsamt bland Sveriges myndigheter. Det senaste året har det systematiska tillgänglighetsarbetet gått bakåt inom flera områden i jämförelse med föregående år. Trots att analysen, som gjorts på hela strategiperioden visar en övergripande positiv utveckling är det långt kvar tills personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhället.

Undersökningen visar att färre myndigheter än tidigare inventerar tillgängligheten i exempelvis lokaler, skriftlig information och kommunikation.

- I år går det att se en svag negativ utveckling inom dessa områden, vilket också gäller för myndigheternas arbete med sina egna webbplatser. Denna utveckling understryker vikten av att arbetet med tillgängligheten måste vara långsiktigt och framförallt systematiskt”, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Kartläggningen av hela strategiperioden 2011-2016 visar på en svag positiv utveckling när det kommer till myndigheternas arbete med den generella tillgängligheten. Resultatet pekar även på framsteg inom flera områden. Utvecklingen har framförallt varit positiv när det kommer till att tillgängliggöra de egna lokalerna. Den största utvecklingen kan noteras hos myndigheter där en tydlig styrning i form av uppdrag, lagstiftning eller annan styrning finns.

- Fyra av fem myndigheter har åtgärdat hinder i de publika lokalerna och vi ser att kundintensiva myndigheter, som till exempel Försäkringskassan och Skatteverket har kommit längre på de arenor där man möter medborgaren, det vill säga i lokalerna besöksdelar och genom annan kommunikation, säger Pedro Landfors, utredare på Myndigheten för delaktighet.

- Dessa åtgärder är väsentliga för att personer ska kunna besöka och ta del av myndigheternas information. Samtidigt är det desto färre myndigheter som har tillgängliggjort sin skriftliga information och har rutiner för det. Här har utvecklingen varit svagare än på flera andra områden. Vi ser även variationer över tid, vilket tyder på att funktionshinderperspektivet ännu inte är helt integrerat i myndigheternas arbete, säger Malin Ekman Aldén.

Knappt hälften av myndigheterna ställer krav på tillgänglighet i upphandling av varor och tjänster, detsamma är gällande för om pengar finns avsatta i budgeten för åtgärder. När det kommer till det systematiska arbetsmiljöarbetet är det nu närmare nio av tio myndigheter som anger att funktionshinderperspektivet finns med, däremot är det inte lika vanligt förekommande i de andra planarbetena. Till exempel har ingen utveckling skett under strategiperioden när det kommer till arbetet med att föra in ett funktionshinderperspektiv i verksamhetsplanen. När det kommer till att etablera en handlingsplan och att utse en samordnare, ser vi också en negativ utveckling under strategiperioden.

Läs hela resultatet för myndighetsenkäten här:

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/rapporter/rapporter-2016/sa-tillganglig-ar-staten-2016/

För mer information:
Pedro Landfors, ansvarig utredare
Telefon: 08-600 84 61
e-post: pedro.landfors@mfd.se

Fakta om myndighetsenkäten: Resultatet redogör för myndigheternas arbete med tillgängligheten utifrån förordning SFS 2001:526. Där slås det fast att statliga myndigheter ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till full delaktighet i samhällslivet och till jämlika levnadsvillkor. Myndigheterna ansvarar för att den egna verksamheten, informationen och lokalerna blir tillgängliga. Tanken är att alla människor ska kunna besöka en myndighet, ta del av dess information eller arbete där. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande i arbetet och tillgänglighet är ett begrepp som genomsyrar hela konventionen. Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet uppdraget att årligen följa upp myndigheternas tillgänglighetsarbete.

Deltagandet i årets myndighetsenkät var 99% och undersökningen har genomförts årligen sedan 2003.

Publicerad: