Fyra procent av landets myndigheter fullt tillgängliga

 Nio av 257 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny enkätundersökning. I en särskild förordning slår regeringen fast att alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

­– Även om vi kan se att det sker en positiv utveckling på sina håll så återstår det mycket innan myndigheterna är fullt tillgängliga. Årets enkät visar till exempel att 30 procent av myndigheterna inte har någon övergripande handlingsplan för tillgänglighetsarbetet trots att detta ska finnas enligt förordningen, säger Nina Lindqvist, analyschef på Myndigheten för delaktighet.

Några exempel på nödvändiga åtgärder är att information om myndigheten ska gå att få i punktskrift för synskadade, trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna ska tas bort och det måste finnas utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada.

Undersökningen visar att 23 procent av landets myndigheter inte når upp till hälften av kriterierna för grundläggande tillgänglighet. Ingen av landets museer, domstolar eller länsstyrelser lever upp till samtliga kriterier. Vidare har 26 procent av landets myndigheter backat i sitt tillgänglighetsarbete medan 35 procent har gått framåt när det gäller den grundläggande tillgängligheten. Enskilda myndigheter har gjort stora framsteg, till exempel Malmö högskola, Svenska ESF-rådet, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, Pensionsmyndigheten och Sameskolstyrelsen.

Den starkaste utvecklingen finns inom delområdet tillgänglig kommunikation och information, där nästan hälften av myndigheterna, 48 procent, visar på en positiv utveckling. Särskilt visar domstolarna på positiva framsteg inom området.

– Bra tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga. Små åtgärder kan göra stor skillnad och enklast är att göra rätt från början; att i all planering och genomförande utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar och behov. Myndigheterna har ett särskilt ansvar och till stöd för dem har vi tagit fram riktlinjer och checklistor för tillgänglighetsarbetet, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Öppna Jämförelser
www.mfd.se/uppfoljning/oppna-jamforelser/

Du kan bland annat jämföra hur domstolar, högskolor,länsstyrelser, museer och departement arbetar.

För mer information
Pedro Landfors, utredare, mobil och kontor 08-600 84 61

13 kriterier för grundläggande tillgänglighet
Har handlingsplan
Utsett samordnare
Inventerat stor del av lokaler
Inventerat skriftlig information
Inventerat kommunikationen
Inventerat webbplatsen
Åtgärdat publika utrymmen
Åtgärdat personalutrymmen
Ingår i brandskyddsarbetet
Utbildat personalansvariga
Rutiner för alternativa format
Alternativa format går att beställa, anges i publikationer
Anpassat webbplatsen


Fakta undersökningen
Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndighetens uppgift är att följa och stödja utvecklingen inom funktionshindersområdet. Myndigheten för delaktighet skickar årligen ut en enkät till alla myndigheter och resultaten presenteras i Öppna jämförelser. Regeringen har slagit fast i förordningen 2001:526 att myndigheterna särskilt ska verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad: