Tillgängligheten förbättras i Sverige – men mycket återstår

Det görs mer insatser i landet för att öka tillgängligheten i samhället. Det visar Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015.

–Arbetet med att skapa ett samhälle tillgängligt för alla går framåt. Men det handlar om ett långsiktigt arbete. Det kan ta tid innan effekterna syns i samhället och delaktigheten ökar för personer med funktionsnedsättning. Med ett fortsatt arbete är vi övertygade om att vi kommer att se ännu mer förbättringar, säger Magnus Lagercrantz, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Uppföljningen omfattar politikområdena arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Några exempel på den positiva utvecklingen är att tillgängligheten i Sveriges domstolar ökar och det finns en ökad medvetenhet hos kommunerna om att vara en arbetsgivare för alla. Två av tre kommuner har genomfört riktade projekt för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Tillgängligheten i kollektivtrafiken ökar och fler sändningar på tv textas och tolkas, TV4 och SVT textar samtliga förinspelade program på svenska. År 2014 textades 27 189 visningar av film på SF-bio på svenska vilket går att jämföra med 2013 då antalet var 9 873.

Trots det ökade arbetet är det fortfarande många män, kvinnor, pojkar och flickor med funktionsnedsättning som inte kan delta i samhället på lika villkor som övrig befolkning. Några exempel är att skolor brister i att ge elever det särskilda stöd som de har rätt till och personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga står för mer än en fjärdedel av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen. Den upplevda hälsan är mycket sämre bland personer med funktionsnedsättning och många fler har ekonomiska svårigheter jämfört med övriga befolkningen.

– Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Det är grunden i funktionshinderspolitiken som baseras på mänskliga rättigheter. Det gäller nu att inte tappa fart i arbetet för ett tillgängligt samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Magnus Lagercrantz.

Länk till den samlade uppföljningen:

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/rapporter/rapporter-2015/samlad-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken---hur-ar-laget-2015/

 
För mer information

Magnus Lagercrantz, utredare, mobil och kontor:08-600 84 20
Anders Åkerblom, pressansvarig, mobil och kontor: 08-600 84 50

Publicerad: