Pressmeddelanden

 • Internationella experter till nordisk träff om funktionshinder och rättigheter

  Hur omsätter de nordiska länderna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till praktisk verklighet, och vad kan de lära av varandra? Det är temat för Nordiskt funktionshinderforum 2017 som genomförs i Stockholm den 16-18 oktober.

 • Malin Ekman Aldén utnämnd till generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

  Idag har regeringen utnämnt Malin Ekman Aldén till generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD, som hon lett som tillförordnad generaldirektör sedan april 2016.

 • Bristande kunskaper om kunder med demens inom dagligvaruhandeln

  Stressigt, för mycket intryck, svårt att hitta. Många personer med demens upplever stora svårigheter när de handlar mat. Anställda inom dagligvaruhandeln har inte tillräckligt med kunskap om hur de kan underlätta för dessa personer. Det visar en rikstäckande undersökning av Myndigheten för delaktighet som bygger på svar från 302 personer som arbetar inom dagligvaruhandeln.

 • På avbytarbänken mellan valen

  Personer med psykisk funktionsnedsättning upplever ett utanförskap i samhället och en brist på tolerans. Det förvårar deras möjligheter att vara med och påverka samhället mellan valen. De som vill engagera sig politiskt upplever att de sätts på avbytarbänken och aldrig bjuds in att delta. Det visar en studie som Myndigheten för delaktighet har gjort.

 • FN-dag sätter fokus på äldres möjlighet att klara sitt dagliga liv

  Varje dag insjuknar närmare 70 personer i en demenssjukdom och var femte person över 80 år får demens. Många personer med demenssjukdomar och kognitiva funktionsnedsättningar upplever att det är ett stort problem att till exempel klara av att handla dagligvaror. Myndigheten för delaktighet genomför ett regeringsuppdrag för att beskriva levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom.

 • Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre levnadsvillkor

  Jämfört med befolkningen i övrigt har personer med funktionsnedsättning fortfarande betydligt sämre levnadsvillkor. Det visar den utvärdering som Myndigheten för delaktighet har gjort av utvecklingen av funktionshinderspolitiken under strategiperioden 2011 – 2016. Flera av politikområdena har utvecklats långsamt. De områden som dock utvecklats positivt är kultur, media, it och transport.

 • Tillgänglighetsarbetet går för långsamt

  Arbetet med att främja full delaktighet för personer med funktionsnedsättning går för långsamt bland Sveriges myndigheter. Det senaste året har det systematiska tillgänglighetsarbetet gått bakåt inom flera områden. Trots att analysen som gjorts på hela strategiperioden visar en övergripande positiv utveckling är det långt kvar tills personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhället.

 • Kommunerna arbetar bra med tillgänglighet inom utbildning, men kan bli bättre

  Sveriges kommuner arbetar bra med att öka delaktigheten inom utbildningsområdet för personer med funktionsnedsättning, men mycket kan fortfarande bli bättre. Endast hälften av de kommunala grund- eller grundsärskolorna har till exempel digitala lär- och dialogplattformar som kan användas och förstås av alla. Det visar Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2016.

 • Försäkringskassan vald till Årets bubblare 2015

  Myndigheten för delaktighet delar idag, 10 december, ut utmärkelsen Årets bubblare. Utmärkelsen ges till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. I år är det Försäkringskassan som tar emot utmärkelsen.

 • Fyra procent av landets myndigheter fullt tillgängliga

  Nio av 257 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Ingen av landets museer, domstolar eller länsstyrelser lever upp till kriterierna. I en förordning slår regeringen fast att alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

 • Tillgängligheten förbättras i Sverige – men mycket återstår

  Det görs mer insatser i landet för att öka tillgängligheten i samhället. Det visar Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015. Till exempel har två av tre kommuner genomfört riktade projekt för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

 • Brister i tillgängligheten vid valen 2014

  Vid båda valen 2014 fanns brister i tillgängligheten som ställer till det för många personer med funktionsnedsättning. Dålig ljudmiljö, valsedlarnas utformning, höga trösklar och otydliga skyltar är några exempel på bristande tillgänglighet i samband med valen, både för dem som röstade på valdagen och de som förtidsröstade. Det visar en ny rapport som Myndigheten för delaktighet släpper idag.

 • Migrationsverket vald till Årets bubblare 2014

  ​Myndigheten för delaktighet delar idag, 10 december, ut utmärkelsen Årets bubblare som ges till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. I år går utmärkelsen till Migrationsverket

 • Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

  Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

 • Enkla åtgärder för ökad demokrati

  I januari ändrades vallagen så att kommunerna inte längre kan söka dispens för att få använda otillgängliga vallokaler. Myndigheten för delaktighet följde under EU-parlamentsvalet upp detta med stickprov på 177 förröstnings- och vallokaler i landet. Det finns fortfarande brister i de flesta lokalerna, men många är enkla att åtgärda.

 • Myndigheter anställer sällan personer med funktionsnedsättning

  En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289 statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

 • Många utesluts från barer och restauranger

  Var femte person med funktionsnedsättning möter ofta eller alltid hinder vid besök på caféer, restauranger eller barer. Det visar en ny undersökning av myndigheten Handisam som drygt 1 500 personer med olika funktionsnedsättningar svarat på runt om i landet, till exempel personer med allergi, rörelsehinder och hörselskada.

 • Myndigheter får underkänt i tillgänglighet

  Endast 12 av 289 myndigheter uppfyller Handisams 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Detta trots att det gått tolv år sedan regeringen slog fast att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

 • Sämre levnadsvillkor med funktionsnedsättning

  På område efter område har personer med funktionsnedsättning sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det visar en ny lägesrapport från myndigheten Handisam som omfattar arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

 • Var femte yngre person med funktionsnedsättning motionerar aldrig

  Statistiska centralbyrån presenterar idag färsk statistik som visar att nästintill var femte person med funktionsnedsättning i åldrarna 16 till 29 år aldrig motionerar, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med övriga i samma ålder.