Två nya meetoo-filmer med berättelser från kvinnor med funktionsnedsättning

Jämställdhetsmyndigheten, Jämy, har tagit fram fem korta filmer som har utgångspunkt i icke-branschanknutna #meetoo-upprop. Två av filmerna handlar särskilt om kvinnor med funktionsnedsättning - #slutvillkorat och #slådövörattill.

Filmerna utgår från de berättelser och behov som lyfts i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel.

Filmerna är tänkta att fungera som en ögonöppnare eller som en start för fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Två av filmerna handlar särskilt om kvinnor med funktionsnedsättning - #slutvillkorat och #slådövörattill.

Uppropet #slutvillkorat

Kvinnor med funktionsnedsättning har gått samman i uppropet #slutvillkorat. Gruppen belyser att det stöd som de har rätt till många gånger villkoras, vilket innebär en ökad risk för sexuella trakasserier och våld.

Gruppen beskriver att deras beroende ofta utnyttjas. Som kvinna med funktionsnedsättning kan du bli beroende av anhöriga och vänner när samhället inte ger det stöd som behövs. Detta stöd bygger på välvilja, den behövande får ta den hjälp hon kan få och på andras villkor. Detta leder till en stor maktobalans. Dagliga situationer där en behöver hjälp kan skapa utrymmen där övergrepp blir möjliga.

Uppropet #slådövörattill

Döva och hörselskadade kvinnor och icke-binära samlas under uppropet #slådövörattill. Gruppen vill bryta den tystnadskultur som råder inom dövcommunityt och i samhället i stort.

Gruppen vittnar om avsaknaden av trygga rum och om känslan av att förövarens känslor prioriteras över de utsattas. Vittnesmålen visar tydligt att problemen är strukturella och finns överallt; inom föreningslivet, idrottsvärlden, skolor, kyrkan, public service och myndigheter. För att nå förändring måste det finnas dövkompetens i förändringsarbetet.

MFD:s film Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

MFD har tidigare också tagit fram en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Filmen kan användas som introduktion till samtal om att förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i personalgrupper inom vård och omsorg.

Publicerad: 2019-06-27
Dela: