Långt till jämlik ekonomi för kvinnor med funktionsnedsättning

Det finns allvarliga brister i den ekonomiska jämställdheten. Kvinnor med funktionsnedsättning lever i dag i betydligt större ekonomisk utsatthet än andra kvinnor. Därför behövs det åtgärder mot diskriminering, modernare insatser på arbetsmarknaden och att de två perspektiven jämställdhet och funktionshinder får inflytande över det fortsatta arbetet.

Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet har haft regeringens uppdrag att särskilt kartlägga hinder för den ekonomiska jämställdheten för kvinnor med funktionsnedsättning. Myndigheterna har också haft i uppdrag att ta fram förslag som kan leda utvecklingen framåt.

Myndigheternas kartläggning stärker bilden av att det finns allvarliga brister i ekonomisk jämställdhet. Kvinnor med funktionsnedsättning lever i dag i betydligt större ekonomisk utsatthet än andra kvinnor. Det finns också stora skillnader mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning när det till exempel gäller omfattningen av arbete och tillgången till arbetsmarknadspolitiska stöd.

En stor del av gruppen kvinnor med funktionsnedsättning upplever också att de är utsatta för diskriminering och kränkande särbehandling i arbetslivet, och då inte minst negativa attityder från arbetsgivaren.

För att komma till rätta med detta föreslår myndigheterna tre utvecklingsområden:

Publicerad: 2019-04-15
Dela: