Webbtillgänglighetsdirektivet - MFD vill se högre ambitionsnivå

Det krävs en högre ambitionsnivå när Sverige genomför EU-direktivet om tillgänglighet i myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet.

Det anser Myndigheten för delaktighet, MFD i sitt remissvar till regeringen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 23 september 2018. Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar myndigheter, kommuner och landsting, men i förslaget till den svenska lagen föreslås även att privata aktörer med offentligt finansieringsstöd ska omfattas.

Promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) har precis varit ute på remiss. Bland remissinstanserna finns MFD som tillstyrker många av förslagen i direktiven, men har samtidigt synpunkter på delar av förslaget och föreslår vissa förändringar.

– Vi skulle gärna se en högre ambitionsnivå i de förslag som läggs för att genomföra webbtillgänglighetsdirektivet i Sverige, säger Andreas Richter som skrivit MFD:s remissvar.

Teknikneutral lag

MFD vill att kraven ska kunna omfatta mer än enbart webb och mobila applikationer, som föreslås i lagförslaget. Det är en begränsning och det motsäger regeringens ambition att lagen ska vara teknikneutral.

MFD tycker också att regeringens förslag om tredjepartslösningar kan bli vassare. Tredjepartslösningar är digitala kanaler som exempelvis en myndighet använder men som kontrolleras av tredje part. Till exempel kommunikation som förmedlas via Facebook, Twitter, övrig social media eller andra plattformar. Enligt direktivet ska den digitala servicen från tredje part så långt som möjligt vara tillgänglig, vilket MFD instämmer i. Men MFD anser också att en aktör alltid ska ha ett ansvar att kommunicera tillgängligt. Om den lösning som finns via tredje part inte är tillgänglig, så bör motsvarande innehåll alltid kommuniceras via egna tillgängliga lösningar.

Bra med tillsynsmyndighet

Regeringen förslår att det bildas en tillsynsmyndighet med uppgiften att se till att offentliga aktörer uppfyller kraven för tillgänglighet som ställs i den nya lagen. Tillsynsmyndigheten ska också påtala brister och hjälpa till med utbildnings- och stödinsatser.

– Det är ett bra förslag men vi föreslår att uppdraget läggs på två myndigheter och inte enbart på en. Vi tycker också att principen om universell utformning borde lyftas mer i det främjandearbete som tillsynsmyndigheten föreslås göra.

– Regeringen har också beslutat att det ska bildas en ny myndighet för digitaliseringen av offentlig sektor. Den nya myndigheten ska arbeta med att främja behovsdriven utveckling där principen om universell utformning ska vara vägledande. Sannolikheten är stor att det blir den myndigheten som ska ha ansvar för tillsyn kring webbtillgänglighetsdirektivet. Därför finns det ändå ganska goda förutsättningar att det blir bra på sikt, säger Andreas Richter.

Fler synpunkter i MDS: remissvar:

  • Myndigheten för delaktighet avstyrker att begreppet skälig anpassning används i lagen. MFD föreslår att man i stället använder” orimligt betungande”.
  • MFD menar att det blir lättare att följa de nya kraven om det finns bra webbpubliceringsverktyg för att göra tillgänglig webb, framförallt för små aktörer. MFD förespråkar därför att regeringen gör en satsning på att undersöka och även rekommendera webbpubliceringsverktyg.

  • Yttrande över promemorian Genom-förande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

 

Publicerad: 2018-03-07
Dela: