Tillgänglig kultur?

Alla människor har rätt att ta del av och delta i kulturlivet på lika villkor. Det slås fast i artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men hur ser det egentligen ut med tillgängligheten i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning?

Den frågan har aktualiserats i en serie reportage av P1 Kulturnytt där bland andra MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén intervjuas. I reportagen ställs frågan om samhället kan vara 100 procent tillgängligt?

– När kulturlivet inte är tillgängligt måste arrangörer och offentliga aktörer ha en beredskap för att lösa situationen, det är det minsta kravet, säger Malin Ekman Aldén som svar på frågan.

I radioinslaget intervjuas även Kulturrådet som berättar om dess arbete med tillgängligt kulturliv, som bland annat handlar om att kraven på tillgänglighetsanpassning har skärpts för de som ansöker om pengar.

Gäller som utövare och deltagare

Tillgängligheten till kultur gäller både som utövare och mottagare. Alla, oavsett funktionsförmåga, ska få möjligheten att utveckla och använda sin kreativa och artistiska förmåga, inte enbart för det egna intresset utan också för att berika samhället.

I MFD:s enkätundersökning Rivkraft har lite drygt 1 000 personer med funktionsnedsättning svarat på frågor om att besöka och utöva kulturella aktiviteter. Drygt en fjärdedel, 28 procent, av de som svarade på enkäten har upplevt sig diskriminerade i samband med kulturella aktiviteter.

För de allra flesta handlar diskrimineringen om fysiska förutsättningar som trappor, brist på hörslingor, inga rullstolsplatser och avsaknad av hiss.

Att göra kulturen tillgänglig handlar i praktiken om att göra de miljöer kulturen finns i tillgängliga. Det handlar också om att se till att teater, litteratur, konst och konserter med mera kan göras på ett tillgängligt sätt, exempelvis genom syn- och teckenspråkstolkning och ledstråk.

Tillgänglig kultur handlar även om att natur- och kulturområden samt att det svenska kulturarvet ska vara tillgängligt för alla.

Publicerad: 2018-08-17
Dela: