FN ställer frågor till Sveriges regering om FN-konventionen

Övervakningskommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nu ställt ett antal frågor inför regeringens nästa rapportering till kommittén. De handlar om hur Sverige följer och arbetar med rättigheterna i konventionen.

– Vi följer med stort intresse detta arbete. Eftersom konventionen är grunden för Sveriges funktionshinderspolitik så påverkar FN:s rekommendationer vårt arbete på MFD, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som på engelska förkortas CRPD,  förtydligar hur mänskliga rättigheter ska tillämpas i relation till personer med funktionsnedsättning.

Till konventionen finns också ett fakultativt protokoll som ger enskilda eller grupp rätt att överklaga om de uppfattar att deras rättigheter kränks i relation till konventionens 50 artiklar. Sverige tillträdde konventionen 2009.

För att övervaka att de länder som antagit konventionen också följer den har FN en övervakningskommitté. Länderna ska regelbundet lämna in en rapport till kommittén där de beskriver hur de följer och arbetar med rättigheterna i konventionen. Kommittén lämnar sedan sin bedömning med rekommendationer till länderna. 

Sverige lämnar rapport i oktober 2019

Den svenska regeringen ska senast 1 oktober 2019 lämna sin kombinerade andra och tredje rapport till FN. Inför detta har regeringen fått ett underlag av övervakningskommittén med olika frågor som den ska redovisa för, så kallade list of issues. 

Under kommitténs arbete med underlaget lämnade den svenska funktionshindersrörelsen förslag på frågor de tycker är viktiga att följa upp. Funktionshindersrörelsen planerar också att nästa år ge sina synpunkter på hur Sverige lever upp till konventionen i en så kallad alternativrapport.

– Fortfarande är denna konvention en av de minst kända FN-konventionerna för allmänheten. Men för alla dess rättighetsbärare är den otroligt betydelsefull. Målet för oss på MFD är att göra den mer känd och använd. Vi vill bidra till att det offentliga Sverige planerar för och stärker rättigheter för personer med funktionsnedsättning med FN-konventionen som grund, säger Malin Ekman Aldén.

Publicerad: 2018-10-17
Dela: