Digital teknik kan skapa social delaktighet hos äldre

Att använda digital teknik är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet. En vägledning om hur kommuner kan använda dessa verktyg finns i form av ett kunskapsstöd från fem myndigheter, däribland Myndigheten för delaktighet.

Inom en snar framtid kommer en fjärdedel av alla svenskar att vara 65 år och äldre. Statistik visar att ju äldre vi blir desto mindre deltar vi i sociala och kulturella aktiviteter och risken för ensamhet i form av social isolering ökar. Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre personer mellan 65 och 80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer för psykisk hälsa att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och att få social stimulans.

Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar möjligheter att vara socialt delaktig. Dessvärre lever 400 000 äldre personer i dag i digitalt utanförskap. Att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för just den äldre åldersgruppen. Att främja och stödja digital delaktighet för alla invånare och minska ojämlikhet i hälsa är en viktig uppgift för kommunerna. Som stöd för att klara denna uppgift har Folkhälsomyndigheten i samarbete med fyra andra myndigheter, däribland Myndigheten för delaktighet, utvecklat ett kunskapsstöd, Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer.

Publicerad: 2018-10-03
Dela: