22 myndighetschefer samarbetar för ökad delaktighet

Den 10 september träffas chefer för 22 statliga myndigheter för att diskutera styrningen mot ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället.

– Jag hoppas att vi kan stimulera myndighetscheferna att ta initiativ som bidrar till att förverkliga funktionshinderspolitiken, säger Malin Ekman Aldén, ordförande för det nybildade gd-rådet.

I regleringsbrevet för 2018 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att inrätta ett strategiskt råd som ska bidra till att funktionshinderspolitiken förverkligas. I rådet ingår 22 generaldirektörer som två gånger om året träffas för att arbeta tillsammans med olika teman. Arbetet ska bedrivas tills ett nytt styr- och uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken är på plats.

Till det strategiska rådets första möte, som har temat styrning och uppföljning, kommer bland andra regeringens särskilda utredare Martin Olauzon. I december 2017 fick han uppdraget att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken och föreslå hur ett stabilt styr- och uppföljningssystem kan utformas – ett arbete som ska vara klart den 31 januari 2019.

– Det ska bli intressant att ta del av hans arbete så här långt och eventuellt diskutera vilka knäckfrågor och vägval han står inför, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och ordförande i rådet.

Hon tror att en viktig uppgift för generaldirektörerna i rådet blir att signalera till sina myndigheter på vilket sätt det funktionshinderspolitiska målet berör deras verksamhet. Det kan röra myndigheternas arbete utåt i samhället men också inåt, exempelvis hur tillgängliga de själva är som arbetsplatser. Vad som behöver göras kan skilja sig åt mycket mellan olika myndigheter, och här kommer MFD att kunna bidra med kunskap, stöd och inspiration menar Malin Ekman Aldén.

Kopplat till rådet kommer det att skapas ett nätverk med tjänstemän från varje deltagande myndighet. Detta nätverk kommer att träffas fyra gånger per år och jobba vidare med de frågor som tagits upp i rådet.

Fakta strategiska gd-rådet

  • Det strategiska gd-rådet för funktionshinderspolitiken har i uppgift att bidra till arbetet för ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken under tiden ett styr- och uppföljningssystem bereds.
  • Rådet består av generaldirektörerna för 22 statliga myndigheter som på olika sätt arbetar strategiskt med det funktionshinderspolitiska målet.
  • Myndigheten för delaktighet är sammankallande i rådet och samordnar och planerar rådets möten. Det första mötet äger rum den 10 september 2018.
  • Myndigheterna som deltar i rådet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Boverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Institutet för språk och folkminnen, Jämställdhetsmyndigheten, Konsumentverket, Kulturrådet, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier, Skolverket, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Trafikverket, Universitets- och högskolerådet samt Upphandlingsmyndigheten. 
Publicerad: 2018-09-07
Dela: