Resultaten klara från undersökning om hälsa, kost och fysisk aktivitet

Många som svarade på MFD:s enkätundersökning Rivkraft upplever sig ha dålig hälsa, särskilt kvinnorna, och flera känner sig diskriminerade i kontakter med vården.

I Rivkrafts enkät som skickades ut våren 2017, svarade 2 108 paneldeltagare på frågor om hur de upplever sin hälsa. Det handlade om vilka motions- och kostvanor man har samt om hur nätverk och nära relationer påverkar hälsan.

Kvinnorna har sämre hälsa än männen

En tredjedel av de som besvarade enkäten anser sig ha dålig hälsa, särskilt kvinnorna. Fyra av tio kvinnor jämfört med en fjärdedel bland männen svarade att de upplever sin hälsa som dålig.

Diskriminering i möten med vården

Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges med respekt för alla människors lika värde. Men närmare hälften av de som svarade känner sig diskriminerade i kontakterna med vården. Det kan handla om otillgängliga bokningssystem, fysisk otillgänglighet i vårdlokalerna, kränkande bemötande och svårigheter att förstå personalen eller informationen i samband med besöket.

Fysisk aktivitet

Tre av tio ägnar sig sällan eller aldrig åt fysisk aktivitet. Enligt enkätsvaren kan det bero på att man inte har råd, brist på tid eller att man inte hittat sin träningsform. Det kan också bero på otillgängliga motionshallar på grund av den fysiska miljön, allergier, fobier med mera.

Om webbpanelen Rivkraft

Webbpanelen Rivkraft ingår i Myndigheten för delaktighets uppföljning av delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Syftet med Rivkraft är att ta reda på vad som fungerar bra eller mindre bra och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Det är extra värdefullt att få veta vad som inte fungerar så bra, så att vi kan lyfta fram det i våra rapporter till regeringen.

Sammanställningen Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet

Relaterad information

Publicerad: 2017-09-08
Dela: