Nytt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken

I sitt förslag på ny inriktning för funktionshinderspolitiken har regeringen tagit fasta på flera av de förslag som Myndigheten för delaktighet, MFD, tidigare presenterat. MFD får också ett stärkt uppdrag att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vid en presskonferens idag presenterade regeringen en proposition för funktionshinderspolitiken som nu ska lämnas till riksdagen för beslut. Det är den första förnyelsen av de nationella målen för funktionshinderspolitiken på 17 år. Regeringen ser förslagen som en ambitionshöjning där det övergripande budskapet är att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges åtagande om mänskliga rättigheter.

– MFD har en viktig roll när det gäller arbetet med att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning, säger statsrådet Åsa Regnér.

Regeringen har tagit intryck av de förslag som MFD presenterat i rapporten ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle” från 2016. Det gäller till exempel förslagen på universell utformning, krav på individuellt stöd för ökad delaktighet och att motverka diskriminering.

– Det är bra att strategin förtydligar att ett samhälle som ska vara tillgängligt för alla måste bygga på universellt utformade lösningar som kan möta befolkningens mångfald. Men måste också omfatta att eliminera hinder som förhindrar människors delaktighet samt säkerställa att den som behöver har tillgång till ändamålsenliga och individuella stödinsatser, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD.

I förslaget presenterar regeringen också en bredd av insatser och uppdrag som konkret ska bidra till kunskapsuppbyggnad och genomförande. Till exempel föreslår regeringen att MFD får 13 miljoner kronor för att genomföra funktionshinderspolitiken inom landsting och kommuner.

– De här uppdragen utgör en politisk bredd som bekräftar att funktionshinderspolitiken även framåt bygger på ett tvärsektoriellt ansvar, säger Malin Ekman Aldén.

– Regeringens förslag ger förutsättning att öka kraften, takten och genomslaget av politiken. Jag tror att vi på Myndigheten för delaktighet med denna strategi som grund har goda förutsättningar att tillsammans med andra aktörer i samhället bidra till att skapa ett samhälle som möjliggör delaktighet för alla – oavsett funktionsförmåga. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att få jobba vidare med detta.

Läs mer:

Publicerad: 2017-05-15
Dela: