Tydlig rättighetsbaserad grund saknas i förslag till nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Skydd mot diskriminering och främjande av äldres rättigheter borde vara utgångspunkten för en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Det skriver Myndigheten för delaktighet i sitt yttrande över betänkandet SOU 2017:21.

Synpunkterna i vårt remissyttrande handlar framförallt om förslagen som berör Myndigheten för delaktighets, MFD:s, arbete. Utredningen föreslår bland annat att myndigheten ska få i uppdrag att kartlägga hur äldre med funktions­nedsättning lever och hur deras levnadsförhållanden och livssituation ser ut.

– Uppdraget passar väl in i vårt arbete med att följa upp levnadsvillkor och hur samhällsaktörerna genomför funktionshinderspolitiken, Men innan ett sådant uppdrag ges bör det göras en grundlig analys av hur vårt uppdrag kan komplettera andra myndigheter uppdrag inom området. Uppdraget bör preciseras och vara tillägg till vår instruktion, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör.

Tydligare skrivningar om diskriminering

Åtgärderna för att förebygga diskrimi­nering av äldre med funktionsnedsättning inom vård och omsorg beskrivs inte tillräckligt tydligt i utredningens förslag enligt MFD. Skyddet av individens integritet och rättigheter behöver analyseras, hanteras och säkerställas.

– Frågan om skydd för äldres rättigheter står högt på den internationella dagordningen, säger Malin Ekman Aldén. Även i Sverige upplever många att deras rättigheter inte respekteras, just därför att de är äldre.

Välfärdsteknik måste utvecklas mer

MFD anser även att åtgärderna som utredningen föreslår när det gäller välfärdsteknik, inte står i proportion till möjligheterna som välfärdsteknik och digitalisering kan ge.

Resultaten från MFD:s mångåriga arbete med välfärdsteknik i kommuner visar att organisationer, verksamheter och processer måste utvecklas och förändras. Ska vården och omsorgen om äldre bedrivas med god kvalitet och hög säkerhet måste utvecklingen och utbyggnaden av tekniken snabbas på. Välfärdstekniken bör ses som en del av de regionala stödstrukturerna. För att stödja utvecklingen behövs fler riktade statsbidrag.

Yttrande över Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU 2017:21

Publicerad: 2017-10-10
Dela: