Digitalisering i kommunerna: Behov av kunskap och samordning

– Utvecklingen av ny teknik och tekniska förutsättningar måste tydligare kopplas samman med kommunernas verksamhetsutveckling. Vi ser att det finns ett behov i kommunerna av mer stöd och kunskap och om hur ett systematiskt arbetssätt underlättar införandet och användningen av digital teknik, säger Mille Salomaa Lindström, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och lämna förslag hur en nationell samordning för utveckling av de tekniska förutsättningarna för digitala trygghetstjänster långsiktigt ska utformas. I rapporten Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster ger bland annat MFD förslag på hur en nationell samordning kan se ut. 

Till exempel lyfter rapporten fram behovet av nationellt stöd när det gäller infrastrukturella förutsättningar och tekniska lösningar. Det finns även behov av stöd i arbetet med upphandling och informationssäkerhet.

Rapporten konstaterar också att de tekniska förutsättningarna är en grund för att kommunerna ska kunna implementera digital teknik och digitala trygghetstjänster i sina verksamheter.

Den digitala tekniken är ett centralt verktyg för att möjliggöra att alla personer, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön och etnicitet, ska få ökad delaktighet, självständighet, trygghet, aktivitet och självbestämmande. Användningen av digitala trygghetstjänster är dock ännu inte så utbredd i kommunerna, med undantag för tjänsten digitala trygghetslarm som ökar i många kommuner.

– Digitala trygghetstjänster ökar inte bara tryggheten i vardagen för personer med funktionsnedsättning utan ger också möjlighet till ett mer självständigt liv, säger Annike Streiler, utredare på MFD.

I rapporten föreslår MFD:

  • en satsning på utbildnings- och informationsinsatser om upphandlings- och informationssäkerhetsfrågor. Som ansvariga myndigheter föreslås Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • att det inrättas ett nationellt program som ska stödja kommunernas drivkraft att arbeta med innovation och svara upp mot behoven hos individerna. Uppdraget föreslås ligga på Vinnova med MFD som stödjande part. 
  • att en långsiktig nationell samordning av frågor om tekniska förutsättningar bör införlivas i befintliga samverkansstrukturer, förslagsvis inom ramen för Digitaliseringsrådets arbete eller i den av regeringen föreslagna Digitaliseringsmyndigheten.  

  • Rapport: Tekniska förutsättningar  för digitala trygghetstjänster 
Publicerad: 2017-10-27
Dela: