Delaktighetsforum i Almedalen 2019

Bild på personer som deltar i ett panelsamtal från ett av MFD:s seminarium på Almedalen 2018. Bild på ett trettiotal personer bakifrån som sitter i publiken.

Kom och träffa oss under Almedalsveckan den 1-7 juli. Tillsammans med publik och andra aktörer kommer vi att ta upp frågor om tillgänglighet och möjlighet till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning samt funktionshinderspolitikens genomförande. Hoppas vi ses!

Den 1–3 juli finns vi på Myndigheten för delaktighets arena Delaktighetsforum på Gotlands museum, Sävesalen. Där kommer både vi och andra att genomföra seminarier om tillgänglighet och delaktighet.

På måndagen blir det fokus på frågor om utbildning, på tisdagen arbetsliv och på onsdagen digital delaktighet. Medarbetare från MFD kommer också att delta i flera seminarier på andra platser i Visby.

I programmet här nedan ser du var vi kommer att finnas under Almedalsveckan.

Program Delaktighetsforum

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Strandgatan 14

Måndag 1 juli

9.00–10.45 Hur kan skolmiljön möta elevernas förutsättningar och behov?
Hur kan skolmiljön utformas så att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte blir ett hinder? De närmaste åren behöver många skolor byggas och rustas upp. Hur ser vi till att den nya skolan utformas efter elevens behov och förutsättningar?
Arrangör: Myndigheten för delaktighet.

13.00–13.45 En högskola för studenter med funktionsnedsättning?
Många som studerar på universitet och högskola har en funktionsnedsättning. Hur ser deras förutsättningar ut och vilka nya möjligheter till delaktighet i samhället kan studierna leda till? Ett samtal både om det som fungerar väl och om vilka utmaningar som finns inom den högre utbildningen.
Arrangör: Myndigheten för delaktighet.

14.00– 14.45 Utbildning Agenda 2030 - inkludering av barn med funktionsnedsättning i skolan
Diskrimineringsfall i skolan som rör barn med funktionsnedsättning. Hur kan flickor och pojkar med funktionsnedsättning stärkas? Funktionshinderperspektiv på Agenda 2030:s mål 4 utbildning kopplat till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Arrangör: Lika Unika Akademi.

Tisdag 2 juli

9.00–10.45 Hur skapas en inkluderande arbetsplats?
Utmaningarna för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden har funnits länge och situationen har inte förändrats nämnvärt över tid. Varför är det så och vad krävs för att få till en varaktig förändring? Vad kan vi som arbetsgivare göra?
Arrangör: Myndigheten för delaktighet.

11.00-11.45 Arbete och ekonomisk tillväxt Agenda 2030 - hur se förmågan och inkludera jämställt?
Hur kan man jobba med inkludering genom att se förmågor och tänka kreativt och nytt? Funktionshinderperspektiv på mål 8 i Agenda 2030 kopplat till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Arrangör: Lika Unika Akademi. 

13.00-13.45 Assistanshund på arbetsplatsen
Under de senaste åren har antalet personer med särskilda behov på arbetsplatserna ökat. Förutsättningarna för deltagande i arbetslivet skiftar. För en person med en diagnos som innebär svårigheter i arbetslivet kan kanske en assistanshund var en del av lösningen? Observera att assistanshundar kommer att finnas i lokalen under seminariet.
Arrangör: Svenska brukshundklubben

14.00-14.45 Hur kan en kommun rusta sig mot kompetensbrist genom att förändra sina arbetsplatser?
Hur kan en kommun garantera sin kompetensförsörjning inom bristyrken i en föränderlig tid? Hur kan en arbetsplats se till att allas kunskaper tas tillvara och arbetslivet görs hållbart? Hur kan en verksamhet arbeta annorlunda med arbetsmiljö, arbetssätt och rekrytering?
Arrangör: Akademikerförbundet SSR. 

Onsdag 3 juli

9.00–10.45 Digitala tjänster – en demokratifråga
Varför är tillgänglig digital information, tjänster och service en demokratifråga och hur ser vi till att alla kommer med i den digitala utvecklingen? Vad innebär lagen om tillgänglig information för mig som beställare av digitala tjänster?
Arrangör: Myndigheten för delaktighet.

13.00-13.45 Är biblioteken demokratins skattkammare och därmed tillgängliga för alla?
I mars överlämnade Kungliga biblioteket ett förslag till en nationell biblioteksstrategi  till regeringen. Utgångspunkten för strategin är bibliotekslagens portalparagraf om bibliotek för alla. Men är biblioteken verkligen för alla? Hur ska offentliga aktörer och organisationer samverka? Med fokus på funkis.
Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier.

15.00–15.45 Minska det digitala utanförskapet
Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning. En förutsättning är att tjänster och service uppfyller krav på tillgänglighet. Om inte blir effekten den motsatta. Vad kan vi göra för att minska risken för digitalt utanförskap?
Arrangör: Myndigheten för delaktighet. 

16.00–16.45 Insatser för allas delaktighet i en digital tid
Ska samhället lyckas använda digitaliseringens möjligheter fullt ut måste fler vara med. Vilka hinder måste rivas om alla ska delta? Vilket arbete pågår? Vilka nya insatser behövs? Samtal om bland annat ledarskap, inkluderande design, medborgarteknologi och livslångt lärande.
Arrangör: Digidelnätverket.

Här deltar vi också

Måndag 1 juli

8.00–9.10 Antiagalagen 40 år - Vad var framgångsfaktorerna och vad är kvar att göra?
Antiaga-lagen trädde ikraft för exakt 40 år sedan den 1 juli. Sedan dess har vi kommit långt men fortfarande är barn i Sverige utsatta för våld. Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Vad är nästa steg? Vad är kvar att göra?
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Arrangörer: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen.

11.00-12.00 Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa?
Äldres psykiska hälsa uppmärksammas allt mer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande i dag att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Rådet för styrning med kunskap, RSK.

Onsdag 3 juli

08.30-09.15 Hur kan teknik bidra till att inkludera alla?
I takt med att Sverige digitaliseras ställs nya krav på att tillgängliggöra ny teknik. Låt oss skifta fokus till hur tekniken kan bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle. Kan Sverige visa vägen och hur kan olika samhällsaktörer bidra till ett tillgängligt och inkluderande samhälle?
Plats: Pickit, Södra kyrkogatan 3
Arrangör:
Microsoft AB.

12.15-13.00 Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning
Kvinnor med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar än män med funktionsnedsättning vad gäller både delaktighet på arbetsmarknaden och arbetsvillkor. De har därför lägre inkomster och sämre möjligheter till ekonomisk självständighet.
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård,Korsgatan 4
Arrangör:
Jämställdhetsmyndigheten.

14.00-15.00 Vems ansvar är du när krisen kommer?
Bränderna 2018 har avlösts av bränderna 2019. Vilken beredskap finns i kommuner och hos privata utförare för att hantera kriser för personer i behov av samhällets stöd?
Plats: Framtidsgränd, Rigagränd 1
Arrangörer:
ABH Utbildning och Rådgivning, Föräldrakraft/Hejaolika.se.

Torsdag 4 juli

11.00-11.45 IQ-diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv – när flera olika kategoriseringar samverkar
Att ha en intellektuell funktionsnedsättning och ett alternativt kommunikationssätt kan ge en mycket utsatt position. Hur påverkas vi när olika kategoriseringar i samhället samverkar? Hur ändras förutsättningarna utifrån genus/kön, etnicitet, socioekonomisk status och normer i arbetslivet?
Plats: JAG-tältet, Hamnplan, H239
Arrangör: Riksföreningen JAG.

13.50-14.30 Så kan alla barn inkluderas i barnrättsarbetet
Hur kan arbetet med barns rättigheter inkludera alla barn, oavsett funktionsförmåga? Och hur kan barnen själva vara delaktiga i arbetet och bidra till utvecklingen av full tillgänglighet i arbetet med barnrättsfrågor?
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Arrangör: Myndigheten för delaktighet.

15.45-16.05 Dags att prata om skilda föräldrar
I Sverige är ca 50 000 barn årligen med om att deras föräldrar går skilda vägar och cirka 6 200 av dessa barn är varje år med om att föräldrarna tvistar i domstol om vårdnad, boende eller umgänge. Forskning visar att deras psykiska hälsa ligger i nivå med de som är i kontakt med psykiatrin.
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Fredag 5 juli

14.00-15.00 Vägar mot ömsesidig integration – rättigheter för migranter med normbrytande funktionalitet
Avsaknad av funktionshinderperspektivet inom migrationspolitiken påverkar villkoren för migranter med normbrytande funktionalitet. Hänsyn till individens förutsättningar saknas i politiken. Migranter ses som en homogen grupp. Deras egna berättelser och intersektoriell samverkan behövs.
Plats: Framtidsgränd, Rigagränd 1
Arrangörer: Independent Living Institute, Disabled Refugees Welcome (DRW).

Senast granskad: 2019-06-24
Dela: