Remissvar: MFD vill ha tydligare funktionshinderperspektiv i kultursamverkan

Myndigheten för delaktighet anser att funktionshindersperspektivet inte är tillräckligt tydligt i utredningen om kultursamverkansmodell.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla oavsett funktionsförmåga rätt att delta i kulturlivet på lika villkor.

Publicerad: 2017-06-14