Plan för det strategiska arbetet med välfärdsteknologi på MFD

Den strategiska planen innehåller analys och inriktning för myndighetens långsiktiga arbete med välfärdsteknologi.

Välfärdsteknik ska ses som ett verktyg för att bidra till att uppfyllan och förverkliga de mänskliga rättigheterna. Myndighetens arbete med välfärdsteknologi ska vara tydligt kopplat till områdena innovation, standardisering, tillgänglighet och universell utformning.

Myndigheten ska bland annat:

  • Kartlägga behov och identifiera kunskapsluckor inom området.
  • Identifiera forskning och innovationer som kan bidra till utveckling av området samt behov av ytterligare insatser.
  • Stödja implementering och utveckling av välfärdsteknik utifrån identifierade behov hos användare och verksamheter. Detta inom vård- och omsorgsområdet men även inom andra områden som arbete, utbildning, byggd miljö.
  • Belysa skillnader gällande tillgång till tekniken, både ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
  • Upprätta samverkansformer med andra berörda myndigheter, aktörer och sektorer som har viktiga strategiska roller i arbetet med välfärdsteknologi.

Publicerad: 2017-06-14