Arbetsmiljöarbete

För att vara en arbetsplats där alla medarbetare, oavsett funktionsförmåga, kan arbeta på lika villkor är personal- och arbetsmiljöarbetet är avgörande.

Det handlar om hur rekrytering, befordran och internutbildning går till samt hur arbetsmiljön är utformad. Det rör också arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Funktionshindersperspektivet måste därför lyftas fram i myndighetens olika policydokument – till exempel i personalpolicyn, mångfaldsplanen och arbetsmiljöpolicyn.

Förutom den helhetsbedömning och kontinuerliga kontroll av arbetsmiljön som arbetsgivaren är skyldig att göra enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), finns det krav på rutiner för arbetsplatsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1). Det finns också föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2).

För att förebygga diskriminering och skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning i rekryteringssammanhang bör tillgänglighetsaspekter beaktas i myndighetens kompetensförsörjning.

Stöd och ytterligare information 

Senast granskad: 2017-12-15
Dela: