Regeringen

Regeringen lägger fram visioner och strategier för den digitala teknikens utveckling. Digital teknik för att öka delaktighet är ett område som berör flera sektorer i samhället.

Att använda digital teknik för att öka delaktighet, aktivitet och självbestämmande handlar ytterst om mänskliga rättigheter.

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter beskriver vad man gör inom området och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om en vision för digitaliseringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens i Sverige. Visionens mål är: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet”.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: