Regeringen

Digital teknik för att öka delaktighet är ett område som berör flera sektorer i samhället. Regeringen har tagit fram ett antal strategier som berör de olika områdena som vård- och omsorg, skola och utbildning, kultur och fritid, arbete och sysselsättning, digitalisering och upphandling.

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter beskriver vad man gör inom området och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om en vision för digitaliseringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens i Sverige. Visionens mål är: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet”.

Regeringen har en vision om ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

Regeringens strategi för jämlik vård presenterar dess arbete för ökad jämlikhet i vården. I strategin redovisar regeringen sin värdegrund och fokusområden för arbetet.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: