Övriga aktörer

Ett flertal aktörer arbetar med att driva utvecklingen framåt. Utöver myndigheter, kommuner och landsting och funktionshindersorganisationer är bland annat Bredbandsforum och Swedish Standards Institut viktiga aktörer.

Funktionshindersorganisationer

Funktionshindersorganisationerna arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga på lika villkor och är experter på funktionshindersfrågor. De arbetar aktivt för att påverka beslutsfattare och andra som kan medverka till ett tillgängligare samhälle.

Inera

Inera är ett aktiebolag som ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Ägarna har gett bolaget i uppdrag att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Förberedelser pågår för att Inera ska bli ett bolag inom SKL.

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute, SIS, är en standardiseringsorganisation som publicerar och arbetar med ett flertal standarder som är tillämpbara inom välfärdsteknologiområdet. SIS arbetar bland annat med tjänstestandardisering i Trygghetskedjan för trygghetslarm (SIS/TK574), Ledningssystem för informationssäkerhet (SIS/TK 318) och Hjälpmedel och kognitiv tillgänglighet (SIS/TK 344). Övriga svenska standardiseringsorganisationer är Svensk Elstandard (SEK) och Svensk informations- och telekommunikationsstandardiseringen (ITS).

Bredbandsforum

Bredbandsforum inrättades 2010. Det är ett forum som främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad och det är en del av bredbandsstrategin för Sverige. I Bredbandsforum möts företag, myndigheter och organisationer för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet.

E-hälsoinstitutet hos Linnéuniversitetet i Kalmar

E-hälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, det vill säga digitalt stöd för att stärka individen och höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg. Myndigheter, kommuner, landsting och företag anlitar E-hälsoinstitutet för olika forsknings- och utvärderingsuppdrag inom hälsoområdet.

IT & Telecomföretagen: Arena välfärdsteknologi

Arena Välfärdsteknologi etablerades av IT&Telekomföretagen 2013 i syfte att utgöra en arena för dialog och diskussion mellan IT-branschen och andra aktörer inom välfärden. Det gäller bland annat beslutsfattare och strateger inom informations- och kommunikationstekniktjänster (IKT-tjänster) för vård och omsorg. Arena Välfärdsteknologi har också startat upp Rådet för välfärdsteknologi.

Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenter, NVC, har ett nordiskt samarbete inom den sociala sektorn. NVC bidrar bland annat till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen där områden som funktionshinder och välfärdsteknologi ingår. NVC har tagit fram en metod för implementering av välfärdsteknik inom ramen för projektet Connect. Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn.

Digital Health Lab

Digital Health Lab, DHL, drivs av Rise sics (tidigare Swedish Institute of Computer Science). DHL leder, samordnar och deltar i flera e-hälsoprojekt i Sverige och Europa. Rice sics är en obunden forskningsorganisation som bedriver forskning i nära samarbete med den svenska och internationella industrin och den akademiska världen inom tillämpad informations- och kommunikationsteknik i Sverige.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: