Myndigheter

De statliga myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Två statliga myndigheter som spelar en viktig roll vid genomförandet av funktionshinderspolitiken och implementering av digital teknik är Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. Men det finns också andra myndigheter som har en betydande roll.

Här kan du ta del av myndigheternas ansvarsområden:

 • Myndigheten för delaktighet
 • Socialstyrelsen
 • E-hälsomyndigheten
 • Post- och Telestyrelsen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Verket för innovationssystem
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle med full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga. Myndighetens uppdrag utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

MFD:s insatser inom området digital teknik har främst bedrivits inom ramen för olika regeringsuppdrag som bland annat handlat om att:

 • Ta fram och sprida information
 • Ge kommuner stöd vid implementering av digitala trygghetslarm och annan digital teknik

Att arbeta med digital teknik anges också i regeringens instruktion till MFD. Där står det att myndigheten bland annat ska bidra till kunskapsutveckling om välfärdsteknik.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen bidrar till att säkerställa att välfärdsteknik införs och används utifrån de kriterier som ingår inom begreppet God vård och omsorg. Kriterierna är kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig.

Socialstyrelsen har tagit fram en definition av begreppen välfärdsteknologi och välfärdsteknik. Begreppen finns med i Socialstyrelsens termbank.

Socialstyrelsen har fått ett flertal regeringsuppdrag som knyter an till välfärdsteknologi, bland annat om frågor som handlar om nedsatt beslutsförmåga, frågor som rör etik och frågor som handlar om hälsa och trygghetslarm. Läs mer om Socialstyrelsens arbete med välfärdsteknik:

E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Uppgiften är att bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen. Myndigheten leder och samordnar regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå och fokuserar på genomförande av Vision e-hälsa 2025. 

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar bland annat för att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för alla personer med funktionsnedsättning. PTS är också den myndighet som hanterar frågor om bredbandsutbyggnaden. Myndigheten har ett flertal satsningar för att stimulera digitala tjänster för personer med funktionsnedsättning och bredbandsutbyggnad.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den nationella aktör som har det samordnande ansvaret för frågor om informationssäkerhet.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigeten har bland annat i uppgift att förstärka kompetensen om upphandling av vård och omsorg. Myndigheten har genomfört en kartläggning över upphandlingar av hjälpmedel och välfärdsteknik som visade att kompetensen behöver bli bättre. Myndigheten har därför tagit fram en vägledning för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Inspektionen för vård- och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

IVO har gett ut en skrift om tekniska lösningar inom äldreomsorgen som är en del av det bedömningsstöd som ska användas vid tillsyn av bemanningen av särskilt boende för äldre nattetid.

Verket för innovationssystem

Verket för innovationssystem, Vinnova, är Sveriges innovationsmyndighet och har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning, bland annat inom digital teknik.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har i uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Inom ramen för ett regeringsuppdrag arbetar Forte med att identifiera kunskapsluckor för exempelvis innovativ användning av ny teknik i vardagen och hur utformning av boende och teknik påverkar delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har bland annat i uppdrag at göra oberoende utvärdeingar av metoder inom hälso- och sjukvård. Dessutom ska myndigheten granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och och insatser inom LSS. Inom ramen för ett arbete inom området äldre med psykisk ohälsa ska SBU genomföra en litteraturstudie för att identifiera forskning om välfärdsteknologi för äldre och äldre med psykisk ohälsa.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: