Myndigheter

De statliga myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Två statliga myndigheter som spelar en viktig roll vid genomförandet av funktionshinderspolitiken och implementering av digital teknik är Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. Men det finns också andra myndigheter som har en betydande roll.

Här kan du ta del av myndigheternas ansvarsområden:

 • Myndigheten för delaktighet
 • Socialstyrelsen
 • E-hälsomyndigheten
 • Post- och Telestyrelsen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Verket för innovationssystem
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle med full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga. Uppdraget utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

MFD:s insatser inom området digital teknik har främst bedrivits inom ramen för olika regeringsuppdrag som bland annat handlat om att:

 • Ta fram och sprida information
 • Medverka i att ta fram standarder på området
 • Samla och göra kunskap tillgänglig
 • Ge kommuner stöd vid implementering av digitala trygghetslarm och annan välfärdsteknik

Att arbeta med digital teknik är också en del av regeringens instruktion till MFD. Där står det att myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling bland annat genom att sprida kunskap, utveckla kunskap om samspelet mellan generella lösningar och hjälpmedel för den enskilde samt följa arbetet med standardiseringar på området.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen bidrar till att säkerställa att välfärdsteknik införs och används utifrån de kriterier som ingår inom begreppet God vård och omsorg. Kriterierna är kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig.

Socialstyrelsen har tagit fram en definition av begreppen välfärdsteknologi och välfärdsteknik. Begreppen finns med i Socialstyrelsens termbank.

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik.

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet kan använda välfärdsteknik. Man kan få tekniken föreskriven som hjälpmedel, få den som bistånd eller köpa den på konsumentmarknaden.

Socialstyrelsen tar fram utbildningar, rapporter och meddelandeblad för att stödja socialtjänsten att använda välfärdsteknik.

Socialstyrelsen har fått ett flertal regeringsuppdrag som knyter an till välfärdsteknologi, bland annat om frågor som handlar om nedsatt beslutsförmåga, frågor som rör etik och frågor som handlar om hälsa och trygghetslarm.

Socialstyrelsen arbetar för en jämlik hjälpmedelsförsörjning bland annat genom att tillhandahålla kunskapsstöd och utbildning om förskrivningsprocessen.

Socialstyrelsen genomför enkätundersökningar som visar hur långt kommunerna har kommit i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik.

På Socialstyrelsens webbplats finns frågor och svar om välfärdsteknik. Informationen vänder sig till dem som arbetar med vården och omsorgen av vuxna personer med insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialstyrelsen har också tagit fram ett antal webbutbildningar inom området. Kurserna täcker ämnen som E-hälsa och välfärdsteknik, Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete, E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten samt Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik.

Kopplat till webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknologi har Socialstyrelsen publicerat en delrapport som redovisar arbetet i form av en webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten som Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för delaktighet gjort i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, Famna och Vårdföretagarna.

E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Myndigheten leder och samordnar regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. Uppgiften är att bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen.

E-hälsomyndigheten har lanserat hälsokontot HälsaFörMig. Här kan personer samla resultatet från sina hälsoappar för att lagra hälsodata.

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar bland annat för att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för alla personer med funktionsnedsättning. PTS är också den myndighet som hanterar frågor om bredbandsutbyggnaden. Myndigheten har ett flertal satsningar för att stimulera digitala tjänster för personer med funktionsnedsättning och bredbandsutbyggnad.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den nationella aktör som har det samordnande ansvaret för frågor om informationssäkerhet.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigeten har bland annat i uppgift att förstärka kompetensen om upphandling av vård och omsorg. Myndigheten har genomfört en kartläggning över upphandlingar av hjälpmedel och välfärdsteknik som visade att kompetensen behöver bli bättre. Myndigheten har därför tagit fram en vägledning för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Inspektionen för vård- och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

IVO har gett ut en skrift om tekniska lösningar inom äldreomsorgen som är en del av det bedömningsstöd som ska användas vid tillsyn av bemanningen av särskilt boende för äldre nattetid.

Verket för innovationssystem

Verket för innovationssystem, Vinnova, är Sveriges innovationsmyndighet och har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning, bland annat inom digital teknik.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har i uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Inom ramen för ett regeringsuppdrag arbetar Forte med att identifiera kunskapsluckor för exempelvis innovativ användning av ny teknik i vardagen och hur utformning av boende och teknik påverkar delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Inom ramen för ett arbete inom området äldre med psykisk ohälsa ska Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, genomföra en litteraturstudie för att identifiera forskning om välfärdsteknologi för äldre och äldre med psykisk ohälsa.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: